BẢNG SAO HẠN & TAM TAI NĂM QUÝ TỴ

Bang tinh Sao Han

SAO HẠN CỦA BẠN NĂM QUÝ TỴ

B1 Ty1/- TUỔI TÝ :

Bính Tý (Thủy, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Giáp Tý (Kim, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

Nhâm Tý (Mộc, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Canh Tý (Thổ, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

Mậu Tý (Hỏa, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

2/- TUỔI SỬU :B2 Suu

Đinh Sửu (Thủy, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Ất Sửu (Kim, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Quý Sửu (Mộc, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Tân Sửu (Thổ, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

Kỷ Sửu (Hỏa, , 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

B3 Dan3/- TUỔI DẦN :

Mậu Dần (Thổ, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Bính Dần (Hỏa, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô)

Giáp Dần (Thủy, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Nhâm Dần (Kim, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Canh Dần (Mộc, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô)

4/- TUỔI MÃO – Đầu Tam TaiB4 Mao

Đinh Mão (Hỏa, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

Ất Mão (Thủy, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức).

Quý Mão (Kim, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Tân Mão (Mộc, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

Kỷ Mão (Thổ, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

B5 Thin5/- TUỔI THÌN :

Mậu Thìn (26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

Bính Thìn (38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Giáp Thìn (Hỏa, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Nhâm Thìn (Thủy, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

Canh Thìn (Kim, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

6/- TUỔI TỴ :B6 Ran

Kỷ Tỵ (Mộc, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Đinh Tỵ (Thổ, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô)

Ất Tỵ (Hỏa, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Quý Tỵ (Thủy, Thủy, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Tân Tỵ (Kim, Kim, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô)

B7 Ngo7/- TUỔI NGỌ :

Canh Ngọ (Thổ, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Mậu Ngọ (Hỏa, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

Bính Ngọ (Thủy, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

Giáp Ngọ (Kim, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Nhâm Ngọ (Mộc, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

8/- TUỔI MÙI – Đầu Tam TaiB8 Mui

Tân Mùi (Thổ, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Kỷ Mùi (Hỏa, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

Đinh Mùi (Thủy, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Ất Mùi (Kim, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Quý Mùi (Mộc, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

B9 Than9/- TUỔI THÂN :

Nhâm Thân (Kim, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Canh Thân (Mộc, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Mậu Thân (Thổ, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô)

Bính Thân (Hỏa, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Giáp Thân (Thủy, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

10/- TUỔI DẬU :B10 Dau

Quý Dậu (Kim, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

Tân Dậu (Mộc, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Kỷ Dậu (Thổ, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

Đinh Dậu (Hỏa, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

Ất Dậu (Thủy, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

B11 Tuat11/- TUỔI TUẤT :

Giáp Tuất (Hỏa, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Nhâm Tuất (Thủy, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Canh Tuất (Kim, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

Mậu Tuất (Mộc, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Bính Tuất (Thổ, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

12/- TUỔI HỢI – Đầu Tam TaiB12 Hoi

Ất Hợi (Hỏa, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô)

Quý Hợi (Thủy, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Tân Hợi (Kim, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Kỷ Hợi (Mộc, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô)

Đinh Hợi (Thổ, Thổ, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

– TAM TAI :

Tam hợp chủ về những công việc khởi đầu hay hôn sự, xây dựng; còn tam tai gặp những việc trên nên tránh.

Tam hợp Thân Tý Thìn gặp tam tai tại ba năm Dần Mão Thìn

Tam hợp Dần Ngọ Tuất gặp tam tai tại ba năm Thân Dậu Tuất

Tam hợp Tỵ Dậu Sửu gặp tam tai tại ba năm Hợi Tý Sửu

Tam hợp Hợi Mão Mùi gặp tam tai tại ba năm Tỵ Ngọ Mùi

Tam tai thuộc thần sát nhưng không nhất thiết khi gặp là xấu mọi sự, nếu không xét việc sinh khắc giữa Cung năm hiện hành với Cung tuổi.

Thí dụ : các tuổi Hợi Mão Mùi tam hợp, gặp ba năm tam tai là Tỵ Ngọ Mùi, lấy cung tuổi và cung năm Can Chi hiện hành trong LTHG để tính :

– Như tuổi Đinh Hợi thuộc cung Cấn, gặp năm Đinh Tỵ thuộc cung Khôn là phúc lộc trùng trùng, chức vị thăng tiến (tốt), gặp Mậu Ngọ cung Chấn có thương tổn, làm nhiều nhưng lợi chẳng bao nhiêu (xấu), và gặp Kỷ Mùi cung Tốn số vất vả nhưng chỉ đủ cơm áo (bán hung).

– Tuổi Ất Mão thuộc cung Ly, gặp Đinh Tỵ (Khôn) tuy không gian nan nhưng có nhiều lo nghĩ (bán hung), gặp Mậu Ngọ (Chấn) dù Mộc sinh Hỏa nhưng tài lộc giữ không bền (bán hung), gặp Kỷ Mùi (Tốn) như lửa gặp gió, nếu có cơ hội nên khởi sự ngay (tốt).

Cung 1

– Tuổi Quý Mùi thuộc cung Kiền gặp Đinh Tỵ (Khôn) có phúc âm tổ đường công danh sự nghiệp vững (tốt), gặp Mậu Ngọ (Chấn) toại ý nhưng không toại chí vì lộc không to (thứ cát), gặp Kỷ Mùi (Tốn) Xuân Hạ mới có lộc, Thu Đông kém lộc (bán cát bán hung).

CÁCH CÚNG TAM TAI :

Cúng thần Tam Tai : cổ nhân thường căn cứ Tam Tai rơi vào năm nào, ứng với năm đó có một ông thần, và vào ngày nhất định hàng tháng, hướng nhất định tiến hành lễ dâng hương để giải trừ Tam Tai. Xem bảng sau đây:

Năm Tý: Ông Thần Địa Vong, cúng ngày 22, lạy về hướng Bắc

Năm Sửu:  Ông Đại Hình, cúng ngày 14, lạy về hướng Đông Bắc

Năm Dần: Ông Thiên Hình, cúng ngày 15, lạy về hướng Đông Bắc.

Năm Mão: Ông Thiên Hình, cúng ngày 14, lạy hướng Đông

Năm Thìn: Ông Thiên Cướp, cúng ngày 13, lạy hướng Đông Nam.

Năm Tỵ: Ông Hắc Sát, cúng ngày 11, lạy hướng Đông Nam.

Năm Ngọ: Ông Âm Mưu, cúng ngày 20, lạy hướng Tây Nam

Năm Mùi: Ông Bạch Sát, cúng ngày 8, lạy hướng Tây Nam.

Năm Thân: Ông Nhơn Hoàng, cúng ngày 8, lạy hướng Tây Nam.

Năm Dậu: Ông Thiên Họa, cúng ngày 7, lạy hướng Tây.

Năm Tuất: Ông Địa Tai, cúng ngày 6, lạy về hướng Tây Bắc

Năm Hợi: Ông Địa Bại, cùng ngày 21, lạy về hướng Tây Bắc.

Lễ cúng: Trầu cau: 3 miếng, thuốc lá: 3 điếu, muối, gạo, rượu, vàng tiền, hoa, quả. Lấy một ít tóc rối của người có hạn Tam Tai, bỏ vào một ít tiền lẻ, gói chung lại với gạo, muối, còn tiền vàng thì hóa, cúng tại ngã ba, ngã tư đường, vài tuổi và tên của mình, đem bỏ gói tiền, có tóc và muối gạo đó ở giũa đường mà về thì hạn đỡ.

Tr A Menh thuatBỐN MÙA SINH

THỜI VẬN NÀO TỐT NHẤT

TRONG ĐỜI BẠN ?

Đời người thường xảy ra biết bao thăng trầm nhưng cơ hội để bạn có được hạnh phúc lại không nhiều. Vì vậy nếu biết phối hợp thời kỳ tốt đẹp của cuộc đời vào những việc trọng đại như hôn nhân, xin việc, chuyển ngành, mở mang cơ nghiệp thì cuộc sống của bạn sẽ khá hơn. Thời vận đỏ chính là thời kỳ khí số của bạn đang sung mãn nhất. Nếu bạn biết nắm bắt lấy nó, như vậy là đã nắm bắt được hạnh phúc của mình ở mức độ cao hơn.

Người ta thường nói đến thời vận lúc trẻ, thời vận lúc thanh niên, thời vận lúc trung niên và thời vận khi về già. Tổng hợp cả bốn loại thời vận trên, chúng ta hãy gọi là “bốn loại thời vận”, trong bốn loại thời vận ấy, thời vận thời nào của bạn là rực rỡ nhất ?

Đó là mối quan hệ rất mật thiết giữa mùa sinh của một người, với bốn loại thời vận :

Tr cau hoi 1– Người sinh vào mùa Xuân (từ tháng Giêng đến tháng Ba) thuộc loại sơ niên vận (từ khi sinh ra đến năm 20 tuổi) vận số cực thịnh.

– Người sinh vào mùa Hạ (từ tháng Tư đến tháng Sáu) thuộc loại thanh niên vận (từ 20 đến 35 tuổi) vận số cực thịnh.

– Người sinh vào mùa Thu (từ tháng Bảy đến tháng Chín) thuộc loại trung niên vận (từ 35 đến 50 tuổi vận số tốt đẹp).

– Người sinh vào mùa đông (từ tháng Mười đến cuối tháng Chạp) thuộc loại vãn niên vận (từ 50 tuổi trở lên vận số tốt đẹp).

Nếu thời gian vận số tốt nhất của cả đời đến với bạn mà bạn biết nắm lấy cơ hội thì bạn sẽ gặt hái thành công.

Thí dụ bạn là người cầm tinh con Ngựa, được sinh vào mùa Hạ. Những người cầm tinh con Ngựa sinh vào mùa Hạ thuộc loại vận số tốt nhất vào độ tuổi thanh xuân. Người sinh năm Ngọ có số vận đỏ vào năm Dần và năm Mùi trong khoảng thời gian của vận số tốt.

1/- NGƯỜI SINH VÀO MÙA XUÂN

Một năm được chia ra làm bốn mùa. Mùa Xuân tứ đầu tháng Giêng đến cuối tháng Ba. Mỗi mùa ba tháng.

Những người sinh vào mùa Xuân thuộc loại sơ niên vận.

Bởi vì mùa Xuân là mùa mà vạn vật hân hoan tiến vào thời kỳ phồn vinh, hoa lá đua nhau khoe sắc, ong bướm rập rờn, cây cối đâm chồi nảy lộc mọi thứ trên đời đều như trẻ lại. Đồng thời vào xuân, băng tuyết đã bắt đầu tan chảy, khắp nơi hoa nở, chim hót rộn ràng và các loại động vật ngủ đông cũng đã bắt đầu thức giấc. Vạn vật đều tràn trề sức sống.

Tr thieu nuChính vì vậy ông cha ta đã gọi cuộc sống của mỗi con người thời trai trẻ là “tuổi thanh xuân”. Và vận số loài người cũng bị ảnh hưởng bởi niềm hân hoan bước vào thời kỳ phồn vinh ấy. Những người sinh vào mùa Xuân ngay từ lúc còn nhỏ đã được ông trời ưu đãi, quá trình trưởng thành của họ chẳng khác gì hình vẽ của một ngọn núi lửa .

Bạn trẻ có thể trưởng thành nhanh chóng hay không đều dựa vào trạng thái tinh thần của bậc làm cha, làm mẹ. Tức là tinh thần của họ cũng được thoải mái , thư thái trong không khí của mùa Xuân và sinh ra đứa con với tinh thần thư thái ấy. Những đứa con này lớn mạnh nhanh chóng, đó là lẽ đương nhiên.

Trong không khí hân hoan tiến tới sự phồn vinh ấy, lại được cha mẹ nuôi dạy, chăm sóc, yêu thương khi trong lòng họ tràn đầy sắc xuân, vận số của đứa trẻ ấy từ khi được sinh ra cho tới năm hai mươi tuổi vốn được ông trời đặc biệt ưu đãi. Mà cái gọi là “được ông trời đặc biệt ưu đãi” ấy không phải chỉ thỏa mãn về phương diện vật chất mà còn có cả tình yêu thương của cha mẹ nữa. Nó còn bao hàm tổng hợp tất mọi ưu đãi trong đời sống, môi trường.

Vì vậy, đứa bé có được nhân tố tuyệt với để trưởng thành có thể nói là những đứa bé sinh vào mùa Xuân đều có đầy đủ. Vì vậy, đối với những đứa trẻ được sinh vào mùa Xuân, trong quãng thời gian “Sơ niên vận” của mình vốn là thời kỳ vận số tốt. Nếu chúng biết nắm bắt lấy thời điểm “vận số tốt” ấy thì ngay từ lúc còn trẻ chúng đã có thể xuất đầu lộ diện, tiến lên cao, cả đời thuận buồm xuôi gió.

Những người sinh vào mùa Xuân cần phải lưu ý đến vận xấu của mình ở độ tuổi trung niên.

Những người sinh vào mùa Xuân cần phải đặc biệt chú ý đến những năm hạn.

Vì vậy nếu bạn được sinh vào mùa Xuân, nên cố gắng vươn lên ngay trong thời kỳ rực rỡ nhất “Sơ niên vận” của mình, cố gắng nắm lấy thời vận lúc đang lên, đồng thời cũng phải lưu ý đến độ tuổi trung niên là lúc thời vận của mình đang xuống, phải thật cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và công việc.

Bạn nên thận trọng khi làm một việc lớn mới vào năm vận hạn. Những người sinh vào mùa Xuân nếu có sự cạnh tranh, tranh chấp xảy ra vào độ tuổi trung niên tức là lúc vận hạn của mình thì dù bạn không sai nhưng người gánh chịu phần thua thiệt vẫn chính là bạn.

2/- NGƯỜI SINH VÀO MÙA HẠ

Mùa Hạ vào khoảng từ đầu tháng Tư đến cuối tháng Sáu. Nếu bạn là người sinh vào mùa Hạ thì vận số cả đời của bạn, thuộc loại “Thanh niên vận” Đối với những người sinh vào mùa Hạ thì vận số thịnh nhất vào khoảng lúc tuổi thanh niên. Bất kể họ làm việc gì đều tự do tự tại. Đồng thời, nếu bạn biết vận dụng tốt quãng thời gian có vận số thịnh nhất của mình thì cuộc đời của bạn sẽ phát triển tốt.

Mua Phuong 2Vào mùa Hạ mặt trời rực rỡ, chiếu rọi khắp nơi, mọi vật đều tràn đầy sức sống. Trong thời gian này lúa đang trổ bông, phấn hoa lan tỏa khắp không gian để chuẩn bị kết trái. Mùa Hạ là mùa mà vạn vật vận động mạnh mẽ nhất trong bốn mùa. Mùa Hạ chính là ngưỡng cứa của mùa Thu, là mùa thu hoạch. Nếu dùng bốn mùa để ví với cuộc sống của một đời người thì đó là mùa mà người ta có nhiều biến động lớn nhất. Nếu nói theo màu sắc thì biểu tượng của mùa Xuân là màu xanh lục còn màu đỏ là biểu tượng của mùa Hạ.

Những người sinh vào mùa Hạ cần phải biết nắm lấy vận đỏ vào độ tuổi thanh niên của mình.

Nếu bạn là người được sinh vào mùa Hạ thì đến khi về già, quay đầu nhìn lại vận mệnh cả đời của mình, nhất định bạn sẽ thấy vận mệnh của mình phát triển rực rỡ nhất vào độ tuổi tứ 25 đến 30 của mình.

Nếu bạn là người sinh vào mùa Hạ, dù cho thửa nhỏ của bạn trôi qua không được êm đềm cho lắm nhưng tuyệt đối bạn chớ nên nhụt chí. Những người thành công đều là những người đã vượt qua được thử thách của hoàn cảnh, ngay từ nhỏ đã theo đuổi mục tiêu của cuộc đời, biết dũng cảm tiến lên phía trước, luôn nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi.

3/- NHỮNG NGUỜI SINH VÀO MÙA THU

Ai cũng biết rằng mùa Thu có ba tháng, kéo dài từ đầu tháng Bảy đến cuối tháng 9. Các bạn thử hình dung lại mùa Thu ở vùng ngoại ô xem sao. Đầu tiên, mùa thu chính là mùa thu hoạch. Lúa hay các loại hoa mầu khác đều được thiên nhiên ban thưởng hậu hĩnh, cuối cùng cũng đã tới lúc chín muồi, tạo cho người nông dân cảm giác vui vẻ khi thu hoạch mùa màng về nhà. Vùng ngoại ô miền núi cũng khoác lên mình nét đẹp rực rỡ. Đó chính là một trong những đặc trưng cua mùa Thu.

Thế nhưng sau khi mùa màng đã được thu hoạch xong, khung cảnh ngoài đồng lại khiến người ta có cảm giác cô tịch, vắng lặng, không thể che giấu nổi nỗi buồn mang mác của mùa. Thu trước phong cảnh tiêu điều, cô tịch của vạn vật.

Tr thieu nuNhững người sinh vào mùa Thu, vốn bị ảnh hưởng của mùa thu hoạch. Như biểu đồ đã chỉ, vào độ tuổi trung niên, độ tuổi chín chắn của cuộc đời vận số thịnh nhất sẽ đến với họ.

Vận số của bạn có chiều hướng đi xuống vào độ tuổi trước trung niên. Các bạn chớ ngại khi liên tưởng đến cây lúa, trước khi trổ bông kết trái đã phải trải qua sự khảo nghiệm của mưa gió. Tức là vào mùa Hạ, nhưng đợt gió mạnh thổi qua làm thân cây nghiêng ngả, rập rờn. Như vậy cây lúa mới có được điều kiện thụ phấn giữa hoa đực và hoa cái, mới có được vụ thu hoạch vào mùa Thu. Cũng giống như đạo lý trên, những người sinh vào mùa Thu trước khi bước vào cuộc tranh thắng phụ đều phải trải qua các cuộc khảo nghiệm kỹ lưỡng.

Có vượt qua được các cuộc khảo nghiệm ấy hay không, điều này phụ thuộc bởi vận mệnh của những người sinh vào mùa Thu. Những người sinh vào mùa Thu phải biết cần cù cố gắng ở độ tuổi thanh niên.

Ngoài ra còn một vấn đề cần phải nói nữa, cuộc sống nửa trước của cuộc đời họ đa số đều trải qua một cách bình lặng. Do đó, thông thường mà nói, họ không đủ lòng kiên nhẫn để đợi cho qua kỳ ngủ đông này, thường có những hành vi khinh xuất manh động, tự đào mồ chôn mình hay oán trời chẳng chiều người, cảm thấy vô cùng thất vọng trong cuộc sống, có rất nhiều người vứt bỏ mọi sự cố gắng của mình đi. Kết quả là dù vận số cực thịnh thời trung niên của họ có tới , không những họ không biết nắm lấy, thậm chí họ để nó trôi đi một cách tự nhiên còn mình thì chết dần trong sự buồn bực.

Ngược lại, những người biết nuôi hy vọng cho tương lai của mình trong thời kỳ ngủ đông này, vẫn liên tục cố gắng một cách không biết mệt mỏi tất đến độ tuổi trung niên họ sẽ thu được thành quả mĩ mãn của mình.

Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa. Đối với những người sinh vào mùa Thu, làm việc vất vả thời thanh niên nhất định sẽ được dền bù xứng đáng về sau này. Hơn nữa tôi cũng muốn khuyên những người sinh vào mùa Thu một điều là : Chớ nên theo người của mình. Nếu bạn làm được như vậy, bất luận bạn theo đuổi sự nghiệp gì, qua độ tuổi 35 của mình, nhất định bạn sẽ gặt hái được thành công. Còn đối với công việc chuyên ngành hay đổi sang công việc mang tính tự do thì bạn vẫn cần phải cẩn trọng trong thời thanh niên, tuyệt đối chớ nên manh động.

Tr mua thu 4Ví dụ như những người cầm tinh con Cọp vốn rất hay thay đổi công việc, chính vì vậy mà không ít người đã để thời điểm vận số cực thịnh của mình qua đi một cách phí phạm. Nhưng nếu những người sinh vào mùa Thu có khuynh hướng ấy, thời thanh niên họ liên tục thay đổi công việc, kết quả giành cho họ là trăm điều hại mà chẳng có lấy một chút lợi nào, trở thành kẻ thất bại của cuộc đời.

Nhưng nếu họ thay đổi công việc vào thời kỳ vận số thịnh nhất ở độ tuổi trung niên của mình, rất có thể họ sẽ đạt được những thành tích khiến người khác phải ngưỡng mộ, từ đó tạo ra một cuộc sống phát triển mạnh mẽ, hoàn toàn mới của mình.

Cũng giống như việc thay đổi ngành nghề vậy. Trên phương diện hôn nhân, đa số những người sinh vào mùa Thu nếu kết hôn muộn sẽ có cuộc sống gia đình, hạnh phúc. Nếu họ kết hôn sớm thì không tốt, dễ thay đổi.

Bội thu ở độ tuổi từ bốn mươi đến năm mươi.

Tóm lại, những người sinh vào mùa Thu sẽ có vận số cực thịnh ở độ tuổi trung niên của mình. Dù nhắc đến những nhân vật thành danh thì họ đều thuộc số những người bắt đầu phát ở độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi, đến độ tuổi trung niên họ bắt đầu gặt hái thành công to lớn.

4/- NGƯỜI SINH VÀO MÙA ĐÔNG

Mùa Đông dài ba tháng, vào khoảng từ đầu tháng Mười đến hết tháng Chạp. Nếu bạn sinh vào mùa Đông, như vậy vạn số của bạn sẽ thuộc loại “Vãn niên vận”.

Bởi bạn được sinh vào mùa Đông, hoa cỏ tàn tạ phải gánh chịu gió lạnh tuyết rơi và cũng là mùa ngủ đông của các loài động vật. Đó chính là cách tự bảo tồn của các loài động, thực vật để vượt qua mùa Đông lạnh lẽo, chờ đợi mùa Xuân ấm áp.

Tức là nhùng người sinh vào mùa Đông như bạn vốn trời ban cho số vừa phải ẩn mình đợi đến mùa Xuân, vừa phải dưỡng thần, tích luỹ nhuệ khí, vốn có sức nhẫn nại lớn vô cùng. Dù bạn gặp phải bất cứ nghịch cảnh gì, bạn đều có thể điềm nhiên chấp nhận. Noel 3Và bạn cũng có khả nàng tự khắc phục cực kỳ siêu việt. Vì vậy, so với những người sinh vào các mùa khác, vào độ tuổi trung niên trở về trước thì bạn không bằng được họ nhưng vì bạn biết dựa vào tính nhẫn nại và khả năng khắc phục chính mình nên lúc về già có thể bạn sẽ thành danh, cuộc sống dễ chịu.

Phải chăng vận số của những người sinh vào mùa Đông không tốt bằng “sơ niên vận”, “thanh niên vận” , “Trung niên vận” ? Chưa hẳn đã thế.

Như trên đã nói, dù quãng thời gian vận số cực thịnh của cuộc đời họ đến muộn nhưng vẫn có những năm vận số tốt đều đặn đến với họ theo một chu kỳ nhất định.

Và nếu can chi của họ có vận số tốt (ví dụ như người cầm tinh con Rồng, Hổ, Rắn, Khỉ, Lợn vốn là những con vật có vận số mạnh hơn những loài khác trong mười hai địa chi) lại kết hợp với thời gian sinh, thậm chí với cha mẹ bạn học có duyên số tốt thì bạn cũng có thể có vận tốt may mắn đến.

Những người sinh vào mùa Đông đã giành được đại thắng nhờ tính nhẫn nại và công phu chờ đợi của mình.

Dù bạn nắm bắt được vận tốt vào độ tuổi thanh niên nhưng vận số lúc ấy của bạn vẫn chưa phải là vận số thực sự. Xét theo một khía cạnh khác thì vận số đó không có một chút tính chắn chắn nào. Tức là dù bạn có thể xuất đầu lộ diện từ lúc bạn còn trẻ nhưng e rằng bạn khó có thể giữ nó lại cho đến lúc bạn già.

Những người sinh vào mùa Đông dường như phải đợi đến lúc về già mới nắm bắt được hạnh phúc thực sự của mình. Vì vậy vào độ tuổi thanh xuân dù luôn gặp phải nghịch cảnh có tài mà không được trọng dụng, không nắm được vận đỏ thì bạn cũng chớ lấy đó làm bi quan. Hãy vui vẻ thoải mái, bình tâm tĩnh trí đợi đến khi thời cơ đã chín muồi.

Nguyễn Việt (trích trong Almanach “Thế giới tâm linh” )

TÍNH CHẤT 12 CON GIÁP

Tr 12 con giapTÍNH CHẤT 12 CON GIÁP

ĐÔNG VÀ TÂY PHƯƠNG

Chúng ta biết trên thế giới hiên có nhiều loại lỊch đang phổ biến trong dân gian, nhưng lịch pháp nước nào cũng có 12 tháng chính, mỗi năm hay tháng có 1 con vật hành xử.

Ban có biết viêc chọn 12 con giáp ở các nước như thế nào không ? Phần lớn các nước phương Đông dùng hình tượng 12 con vật được sắp xếp theo thứ tự :

CHUỘT – TRÂU – CỌP – MÈO (hoặc THỎ) – RỒNG – RẮN – NGỰA – DÊ – KHỈ – GÀ – CHÓ và HEO.

H Tphuong 1Còn các nước Tây phương gồm :

– CỪU (Aries) Bạch dương

– BÒ  (Taurus) Kim  ngưu

– NAM TỬ (Gemini) Song nam

– CUA (Cancer) Bắc giải

– SƯ TỬ (Leo) Hải sư

– TRINH NỮ (Virgo) Xử nữ

– CÂN (Libra) Thiên xứng

– BÒ CẠP (Scorpius) Hổ cáp

– NGỰA (Sagittarius) Nhân mã

– DÊ (Capricornus) Nam dương

– BÌNH NƯỚC (Aquarius) Bảo bình.

– CÁ  (Pices) Song ngư

Dù 12 con giáp Đông hay Tây phương, chúng cũng chỉ là hình tượng do người xưa đặt tên dựa vào địa lý và nhân văn từng nước hay từng nhà thiên văn, cả 2 không thông ước với nhau (như các nhà khí tượng tây phương đặt cho các cơn bảo bằng tên phụ nữ, còn ở ta đặt tên bằng con số v.v…), nhưng chúng có cùng thông số để các nước lập ra lịch pháp, để hàng năm soạn ra lịch phục vụ mọi người.

Những thông số đó được người cổ Ai Cập phát hiện ra, khi họ nhìn lên vũ trụ và đặt tên là vòng Zodiac, còn người Trung Hoa đặt cho chúng tên vòng sao Nhị thập bát tú.

Zodiac hay Nhị thập bát tú, đều là những định tinh nằm trên vòng Hoàng đạo, được phân chia 4 mùa, 12 tiết và 12 khí. Cứ 1 tiết và 1 khí tính thành 30o (mỗi tiết hay khí có cung độ là 15o) và vòng tròn là 360o.

Nói như thế nhằm diễn giải 12 con vật trong lịch Đông và Tây phương chỉ là tên đặt ra của nguời xưa, chỉ về một ngôi sao được định tinh trên bầu trời từ hàng trăm ngàn năm nay bất di bất dịch.

Tr cau hoi 2LỊCH SỬ CHỌN TÊN CHO 12 CON GIÁP

Như đã nói 12 con giáp chỉ là 12 cung trên vòng Hoàng đạo, trên mỗi cung có 2 ngôi sao định tinh. Người ta đã đặt tên cho mỗi cung cái tên Tý, Sửu, Dần, Mão ….

Tại các nước Châu Âu cổ (có nguồn gốc từ La Mã) họ gọi tên từng tháng như sau :

Tháng 1 Martius : Vũ thần – Tháng 2 Aprilius : Nảy mầm – Tháng 3 Marius : Phồn vinh – Tháng 4 Junius : Mẫu thần – Tháng 5 Quintilis – Tháng 6  Sextilis – Tháng 7 September – Tháng 8 Octorber – Tháng 9 November – Tháng 10 – December

Lịch này chỉ có 10 tháng, khi Cesar làm lịch, ông thêm 2 tháng vào đầu lịch cũ để mỗi năm có 12 tháng. 2  tháng này lập vào đầu năm

Tháng1Janiarius : Môn thần – Tháng 2 Februarius : Tẩy uế

Nên tháng Martius trở thành tháng 3.

Còn nước Pháp xây dựng lịch pháp vào năm 1793 mang các tên :

1 – Nivose : Tháng tuyết 2 – Pluvose : Tháng mưa 3 – Ventose : Tháng gió 4 – Germinal : Tháng gieo mạ 5 – Floréal : Trồng hoa 6 – Prairial : Đồng cỏ 7 – Messidor : Tháng gặt 8 – Thermidor : Tháng nóng 9 – Fructidor : Hái quả 10 – Vendémaire : Hái nho 11 – Brumaire : Sương mù 12 – Frimaire : Tháng băng

H Tphuong 4Như vậy tên gọi tháng nói lên tính chất nông nghiệp và thời tiết, Còn ở Trung Quốc đã có thời kỳ người ta cũng có tên gọi các tháng như sau :

– Tháng giêng : nguyên nguyệt – Tháng hai : hạnh – Tháng ba : đào  – Tháng tư : hoè – Tháng năm : lưu – Tháng sáu :hà (sen) – Tháng bảy : đồng – Tháng tám : quế – Tháng chín : cúc – Tháng muời :  mai – Tháng m.một : giá (lau) – Tháng m.hai : lạp (tế lễ)

Sau này Trung Quốc mới dùng hình tượng 12 con giáp có tên Tý, Sửu, Dần, Thố, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi, họ không chọn con mèo làm con giáp thứ tư trong 12 con giáp, mà chọn con thỏ (thố) thay thế. (Ở Nhật, Hàn cũng lấy hình tượng con thỏ thay cho con mèo), và tên Mão (con mèo) chỉ riêng các nước Đông dương sử dụng.

Sau này khoa chiêm tinh bói toán rộ lên, cổ nhân lập thành tên các con vật để ám chỉ năm tháng ngày giờ. Họ có những nhận xét tinh tế mà sắp xếp tên các con vật theo tính chất, để chúng có những thứ tự trước sau.

TÍNH CHẤT 12 CON GIẤPĐÔNG PHƯƠNG

Khi đặt tên cho 12 con giáp, người xưa có thể đã tìm thấy những đặc điểm sinh học của chúng, chú ý đến các thời điểm có vấn đề của con vật  như :

Tháng Tý = tức tháng mười một, loài chuột hay bị bệnh và chết. Thực tế còn cho thấy đây là tháng bắt đầu lạnh nhiều, đồng ruộng vào vụ cày bừa, chuột không có ăn và không chống nổi cái giá rét nên dễ chết.

Tháng Sửu = tức tháng chạp, tháng rét đậm với tiết đại hàn, tiểu hàn, cây cỏ tàn lụi. Ăn không đủ mà còn phải kéo cày, nên loài trâu sinh bệnh mà chết.

12 Con giapTháng Dần = tháng giêng, thức ăn của loài hổ báo là các loài thú khác. Tháng này các loài động vật ăn cỏ như hươu nai đi kiếm ăn vì cỏ tranh đã nhú mầm. Hổ cũng đi tìm mồi, dẫm phải các mầm cỏ tranh nhọn cứng mà bị thương và kéo theo cái đói nên dễ bệnh.

Tháng Mão = tháng hai, Mão là con mèo, nhưng trong thiên văn cổ Trung Quốc là biểu tượng con thỏ. Tiết này thuộc kinh trập (sâu nở) và cùng với sâu là chất độc do sâu thải ra, thỏ ăn vào tất phải chết.

Tháng Thìn = tháng ba, Rồng là con vật của huyền thoại, nhưng khi được xác định (cho dù chỉ là tưởng tượng), tất yếu rồng cũng có đời sống riêng, kể cả ốm đau, bệnh tật và cái chết.

Nhưng tháng này Rồng có bị bệnh hay không thì không ai biết. Nhưng nếu trở lại cội nguồn huyền thoại, ta có thể hiểu được phần nào. Vì Rồng là con vật được giao phó làm mưa, đi liền với sấm chớp. Người xưa có câu tục ngữ : tháng ba sấm chạy… phải chăng vì trách nhiệm nặng nề này mà con Rồng dễ bị gặp những điều không may ?

Tháng Tỵ = tháng tư, sau thời kỳ ngủ tránh giá rét và bắt đầu mưa xuân ấm áp, thức ăn dồi dào, rắn phải lớn lên bằng cách lột xác. Trong thời kỳ lột xác, rắn rất yếu nên thường là miếng mồi ngon cho các loài động vật khác săn mồi.

Tháng Ngo = tháng năm, mùa hè nóng nực, lại là thời kỳ thu hoạch mùa màng, nên ngựa phải làm việc nhiều, dễ mắc bệnh mà chết.

Tháng Mùi = tháng sáu, loài sơn dương dễ mắc bệnh vì thức ăn không còn ngon lành khi lá cây già cứng, mưa nhiều và thất thường, nên có khả năng mắc bệnh cao.

Tháng Thân = tháng bảy, là tháng mưa bão, mưa ngâu, cây cối ngả nghiêng, hoa quả thối rụng, hang hốc ẩm ướt. Khỉ ăn phải những thức ăn không tốt nên dễ bị sinh bệnh mà chết.

Tháng Dậu = tháng tám, đầu tháng lụt lội, cuối tháng gió heo may, gà vừa đói vừa rét, ôn dịch phát sinh và gà chết.

Tháng Tuất = tháng chín, tháng này chó hay phát bệnh. Kinh nghiệm dân gian cho thấy tháng này trùng hợp với mùa rươi, chó rất hay chết. Đặc biệt nếu chó đẻ vào tháng này thì chó con rất khó nuôi.

Tháng Hợi = tháng mười : gió đông bắc về mang theo các mầm bệnh. Lễ hội mở ra, trâu, bò, gà, lợn bị  giết  nhưng  điều  kiện  vệ  sinh không tốt, nên khi hưởng các thức ăn thừa lợn dễ nhiễm bệnh và chết.

2 Logo DphuongTrong thuyết dịch, âm – dương là hai khí vô hình không thể mô tả bằng lời, cho nên người xưa phải mượn cái hữu hình để làm sáng cái lý – cái hữu hình này gọi là tượng. Trong Dịch thuyết cương lĩnh nói : “Hiểu lời thì nông, hiểu tượng thì sâu”, nhằm lưu ý người đọc dịch điều cốt yếu là hiểu được những ẩn ý hàm chứa trong tượng, mới thấy cái hay của dịch, còn chỉ mới hiểu ở lời thì xem như chưa thông về dịch, sẽ dễ hướng theo cách suy lý lầm lẫn mà có tác hại.

Chu trình vận hành của Âm – Dương khí trong vũ trụ được dịch lý mô tả bằng một đường tròn khép kín, biểu diễn sự biến đổi không ngừng của hai khí Âm- Dương qua trọn một năm gồm 12 tháng (tức 12 cung trên đường Hoàng Đạo).

– Nên với nguyên lý đối nghịch nhau về tính cách của Âm – Dương là : Động Tĩnh, Cương  Nhu, Nhanh  Chậm, Mạnh Yếu, Dữ Hiền… người xưa mới lấy 12 con vật ra làm đối kháng, hay hòa hợp nhau, như lấy 6 con có tính Dương trội vào ngôi cung Dương, và 6 con có tính Âm trội đặt vào vị trí các cung Âm.

Họ phải đưa những con vật được mọi người biết rõ tính cách và gần gũi với con người, vì thế các con vật nuôi được “ưu tiên” tuyển chọn. Nhưng thỏa mãn cả hai “tiêu chuẩn” trên không dễ, nên cuối cùng chỉ có 11″ứng cử viên” là các con vật có thật đắc cử; ngôi vị thứ 12 được đặc cách giành cho… con Rồng, là con vật hư cấu nhưng xét ra lại rất đạt “tiêu chuẩn”, vì ai cũng biết các “thuộc tính” của Rồng, hơn nữa Rồng ở trên trời nên toạ lạc ở cung Dương thuộc ban ngày là hợp vị. Chú Ngựa -“siêu sao” về tính năng động – ở ngôi cao cung Dương mạnh nhất là xứng đáng (trong kinh Dịch thì chữ “Dịch” cũng tượng hình bằng bộ “Mã”), còn như chú Heo “đại lãn” tĩnh tọa nơi Âm cực, tiêu biểu cho sự trì chậ thì quả chí lý.

Sự tinh vi và chính xác trong việc dùng tượng tới mức khó có thể đổi chỗ các con vật, cũng như thay thế bằng một con vật nào khác hợp lý hơn thế.

Một chu kỳ 60 năm, mỗi con vật biến tướng 5 lần và mang diện mạo của những con vật khác, ví dụ:

Giáp Thìn : Rắn – Bính Thìn : Chuột – Mậu Thìn : Qụa – Canh  Thìn : Lạc đà – Nhâm  Thìn : Sói …

Vậy sự biến hóa vô thường này mang ý nghĩa gì và liên quan như thế nào đến con người sinh ra nhằm vào năm mang tên chúng?

Tượng vốn dĩ khó hiểu bởi nó hàm chứa nhiều ẩn dụ có thể suy lý cho nhiều việc, ví dụ có thể suy lý ẩn dụ về tính cách : sinh năm Thìn xem như được cốt con Rồng là mới “cầm tinh” được hình hài mà chưa có tính cách, khi giao kết với “Mậu” (Mậu Thìn) mới tạo ra  tính cách để “xuất tướng tính” thành Quạ, với ẩn dụ là người hay nói, thích ăn to nói lớn. Hoặc rồng kết hợp với “Canh” (Canh Thìn), thì tính năng động của rồng sẽ biến mất, trở thành người từ nói năng, đi đứng đều đủng đỉnh, chậm như… Lạc đà qua sa mạc, “trưa không vội, tối không cần”.

Tr Thay boi 4Thường thì biết tính cách chỉ để cho vui nhưng khi cần xác định vào một công việc nào đó, đôi khi lại rất có ý nghĩa, ví như chân Lạc đà làm sao sánh bằng chân Ngựa về tính năng động.

Các con vật chỉ đắc dụng khi cần làm sáng cái lý qua những kết hợp đơn giản, như giữa Can – Chi của năm, còn đối với những giao kết phức hợp (như giữa Can Chi của cả năm, tháng, ngày, giờ) chúng sẽ không còn đất dụng võ nữa mà phải dùng đến chính con người làm tượng cho con người, mới có thể làm sáng được cái lý âm địa của Dịch (các Đại tượng và Tiểu tượng ở mỗi quẻ dịch trong Kinh dịch chứng tỏ điều đó.).

Các con vật với ý nghĩa và tác dụng như nói trên nếu đem chúng ra làm đối tác với nhau để suy lý, xét  đoán con người thì e rằng quá ư đơn giản. Ví dụ như năm con Chuột sẽ xung khắc với con Mèo (trong bộ “tứ hành xung” Tí – Ngọ – Mão – Dậu) nhưng chuột “Bính” đã biến thành Rắn còn Mèo thì cũng đã biến chất thành Dê, Gà, Rồng, Rái cá, Hươu cả rồi. Vậy thì sẽ lấy con nào “xung” với con nào đây ?

Nên việc người xưa sử dụng 12 con vật biểu tượng cho 12 con giáp là cái lý này, và nếu trong chúng ta còn những mê tín về “tứ hành xung”, “tam tai”, ắt sẽ thấy chúng không phải lúc nào cũng đúng.

TÍNH CHẤT 12 CON GIÁP TÂY PHƯƠNG

Nhìn qua 12 con giáp Tây phương, chắc sẽ nhận thấy chỉ có 8 con giáp mang tính động vật, còn lại 4 con giáp khác là Song nam, Xử nữ, Thiên xứng và Bảo bình.

Nhiều người từng tìm hiểu tại sao bốn con giáp ấy không phải là tứ trụ Đông Tây Nam Bắc, như các chòm sao Thanh Long, Chu Tước,  Huyền Vũ và Bạch Hổ trong Nhị thập bát tú, mà nằm ở các cung so le khác nhau ?

Người ta lý giải rằng cơ chế vận hành của vòng Hoàng đạo Zodiac phương Tây, là sự phát triển theo nguyên tắc : trái đất là trung tâm của vũ trụ, các hành tinh khác chỉ giữ vai trò thứ yếu. Sự vận động của các hành tinh này ở vào vị trí nhất định theo từng thời điểm nhất định. Một con người khi sinh ra vào 1 thời điểm nào đó, sẽ chịu ảnh hưởng và sự chi phối ngay chính hành tinh đó đang trực tiếp với trái đất.

Người Hy Lạp xưa cho rằng mỗi ngôi sao đều có đặc tính riêng. mang tính chất Hỏa, Mộc, Thủy, Thổ, Kim tinh. Thí dụ như sao Hỏa tinh đồng nghĩa với sự nóng nảy, nhưng chủ động như thuyết Âm dương Ngũ hành đã nói.

Cho nên mỗi con giáp Tây phương, đều chịu ảnh hưởng của mỗi chòm sao hay mỗi cung, có ảnh hưởng và tính cách nhất định với người sinh ra, khi ngôi sao này đang trực tiếp lên bề mặt trái đất. Cung hoàng đạo chi phối cả nghề nghiệp của người ấy, nên người phương Tây lấy 12 hình tượng như đã đề cập, nói lên khí chất và nghề nghiệp của người chịu sự ảnh hưởng này.

Dưới đây xin điểm qua 12 chòm sao ấy, với hình tượng đã gắn liền những ngày những hành tinh này trực tiếp với trái đất :

BẢO BÌNH Aquarinus (21/1 đến 19/2) Ứng với tháng Dần (giêng) âm lịch

Nhanh nhẹn, tò mò, lạc quan và thích nghi với mọi hoàn cảnh. Trong sự nghiệp, người tuổi Bảo Bình sống thận trọng, tỉ mỉ, luôn xứng đáng với vị trí công việc và xử lý các tình huống mau chóng.

Giấu sau bề ngoài bình tĩnh và nghiêm túc ấy, lại có trái tim sôi nổi, lthích hành động , nhưng trung thực, chung thủy với gia đình và con cái, dễ bị xúc động rối loạn khi gặp nỗi đau về tình cảm. Về mặt tài chính, người tuổi Bảo Bình tiêu tiền không cần tính toán.

Người Bảo Bình hợp với người Song Ngư, tức hiểu và giúp đỡ nhau, với người Song Nam có cơ hội thành công đảm bảo, với người Nhân Mã sẽ kính trọng lẫn nhau.

SONG NGƯ Pisces (20/2 đến 20/3) Ứng với tháng Mão (hai) âm lịch

Người Song Ngư sống tự tin trong mọi hoàn cảnh. Có tính kiên định, thực tiễn, làm chủ bản thân, không cơ hội . Trung thực, thích giao du rộng rãi nhưng chỉ trong mối quan hệ đứng đắn, có nhược điểm là khó tự diễn đạt những tình cảm sâu kín nên thường cô đơn. Người tuổi này lao động cần cù, làm ra tiền sống cần kiệm, để có cuộc sống an toàn, khiêm nhường, nhưng không để ai nịnh bợ đánh lừa.

H Tphuong 2Hợp với người Bảo Bình sống trọn trọn vẹn với bản chất lương thiện, với người Kim Ngưu có quan hệ bền chặt nhờ hợp tác với nhau, với người Bắc Giải có tình cảm thơ mộng, với người Hổ Cáp cả hai cùng lao động, với người Nam Dương chung sống hòa thuận.

BẠCH DƯƠNG Aries (21/3 đền 20/4) ứng với tháng Thìn (ba) âm lịch

Người Bạch Dương tượng trưng cho sự đối kháng. Người tuổi này có đầu óc mạnh mẽ, nhưng luôn thận trọng, ghét những tật xấu, dám lao mình vào những công việc đầy rủi ro để thử thách bản lĩnh.

Người Bạch Dương được người khác yêu và ngược lại cũng thường hay bị người ghét.Tình cảm lãng mạn như tiểu thuyết.

Với các người Kim Ngưu, Nam Dương sẽ bổ sung cho cái thiếu của người Bạch Dương, với người Hải Sư mang cùng tính cách nên hợp ý, với người Hổ Cáp thích phiêu lưu, với người Nhân Mã chọn sự chiều chuộng dịu hiền.

KIM NGƯU Taurus (21/4 đến 20/5) Ứng với tháng Tỵ (tư) âm lịch

Người Kim Ngưu đa nghi với mọi người do bản chất ích kỷ bẩm sinh, thường coi mình trên người khác. Thích các đồ vật sang trọng, yêu nghệ thuật, đọc sách và nghiên cứu. Trong tình yêu, thích người có quan hệ chung thủy, nhưng chính người Kim Ngưu lại đa tình, thích được người khác chiều chuộng.

Với người Bảo Bình cùng nhau chia sẽ vui buồn, cùng với người Xử Nữ có sự hiểu biết tương trợ, với người Nhân Mã sống hợp tính nhau, với người Nam Dương coi chừng ở vào thế thụ động.

SONG NAM Gemini (21/5 đến 21/6) Ứng với tháng Ngọ (năm) âm lịch

Người Song Nam có cuộc sống hấp dẫn, do duyên dáng dễ nhìn, giỏi nhận xét về thời trang, có đầu óc sáng tạo, dám lao mình vào những đề án lớn với nhiệt tình cao. Nên có cá tính mạnh.

Với thuật chiêm tinh, người Song Nam được coi là người ban ơn và đem điều tốt lành đến cho người khác, chung thủy với vợ và gia đình.

Với người Bảo Bình hợp tác và năng động cùng nhau, với người Bạch Dương có những bất ngờ lường trước được, với người Bắc Giải hiểu biết lẫn nhau chỉ cần nửa lời, với người Thiên Xứng sẽ vui vẻ trong các tính toán làm ăn.

BẮC GIẢI Cancer (22/6 đến 22/7) Ứng với tháng Mùi (sáu) âm lịch

Người Bắc Giải thường tìm được chỗ đứng đúng lúc, đúng thời điểm … dựa vào linh cảm, biết tính toán, sáng suốt, kiên định, biết kìm hãm và giấu giếm tình cảm thực của bản thân.

Người tuổi Bắc Giải mê tiền tài, sự nghiệp. Là người có đầu óc thẩm mỹ, nên đòi hỏi cuộc sống bao giờ cũng phải thanh lịch, cũng như có đòi hỏi cao trong tình yêu, vì thế rất thận trọng và tạo trước cho mình lối thoát an toàn.

Người Bắc Giải hợp với các con giáp khác trong vòng hoàng đạo. Trừ người Bạch Dương, Hải Sư và Nam Dương vì khắc tinh.

H Tphuong 3HẢI SƯ Leo (23/7 đến 23/8) Ứng với tháng Thân (bảy) âm lịch

Người Hải Sư vốn thích lao mình trước gió bão. Có tính xã giao, dễ giao du với mọi người, nhưng vẫn giữ được tính độc lập, thích tìm một cuộc sống dễ chịu, dễ dàng, có nhiều thay đổi và thích đi xa.

Trong lao động, biết chịu đựng gian khổ để vượt qua khó khăn, không thích luồn cúi khuất phục người khác.

Trong tình yêu, nhiệt tình, đam mê, và phân tâm giữa ham muốn và  tính ích kỷ.

Với người Bạch Dương hợp nhau các trong công việc kinh doanh và tình yêu, với người Xử Nữ được hỗ trợ lẫn nhau, với người Hổ Cáp hiểu nhau và tạo quan hệ bền vững nhưng chậm đến với nhau, cùng người Nhân Mã bổ sung cho nhau cái thiếu.

XỬ NỮ Virgo (24/8 đến 22/9) Ứng với tháng Dậu (tám) âm lịch

Người Xử Nữ thiên về tình cảm dịu hiền nhất trong vòng Hoàng đạo. Nhưng luôn cần những lời khuyên nhủ, do không thích nghi với sự cô độc. Ưa các đồ vật đẹp, mỹ thuật. Trong lao động, bị ảnh hưởng giữa tính năng động và tính lười biếng. Sống tình cảm nhưng yếu đuối và khó khăn khi chọn lựa người yêu, nhưng sẵn sàng xả thân cho người mình yêu.

Hợp với người Kim Ngưu vì cùng quan điểm nhân sinh, có quan hệ thành đạt với các người Hải Sư, Bắc Giải, lập gia đình với người Nam Dương sẽ có sự thủy chung..

THIÊN XỨNG Libra (23/9 đến 23/10) Ứng với tháng Tuất (chin) âm lịch

Người tuổi này nhanh nhẹn, khôn ngoan, là người giỏi trong ứng xử. Biết chọn lời, chọn ý, chọn sáng kiến, biết tập trung trí tuệ vào những đề án. Có tài thuyết phục và luôn năng động lao mình vào nhiều công việc cùng lúc. Ưa tiếp xúc gặp gỡ, không chịu được cảnh cô đơn và sự nghỉ ngơi buồn chán, cả về phương diện sự nghiệp và tình cảm.

Quan hệ tốt với Bảo Bình là  hợp về tính cách. Với Song Nam, Thiên Xứng kính trọng làm vừa lòng nhau, với Hải Sư tương đồng về mọi mặt, với Nhân Mã giúp đỡ và kính trọng nhau.

HỔ CÁP Scorpius (24/10 đến 22/11) Ứng với tháng Hợi (mười) âm lịch

Có tư cách mạnh, tự tin, cao thượng trong công việc và tình yêu, trung thực trong quan hệ, người tuổi Hổ Cáp ghét nói dối, nhưng vẫn giữ được tính độc lập trong công việc. Về tình yêu, thích được người khác khen ngợi để khẳng định tính hào hoa phong nhã, ưa phiêu lưu tình ái. Biết yêu và chiều chuộng người khác, và cũng biết tự chiều mình…

VớI người Song Nam cùng chung nét về hạnh phúc và quyền uy, với người Bắc Giải tin tưởng và tôn trọng đức tính của nhau, với người Xử Nữ động viên cho nhau nhưng vẫn giữ tính độc lập, với người Nam Dương hợp thành một gia đình đầm ấm.

NHÂN MÃ Sagittarius (23/11 đến 21/12) ứng với tháng Tý (mười một) âm lịch

Có tính cảnh giác cao, nên người Nhân Mã biết bảo vệ, trung thành, âu yếm, với người yêu, nhưng cũng hay buồn và lặng lẻ bi quan, nhất là khi phải sống cô đơn. Không từ chối trách nhiệm dù khó khăn nhất, ngược lại chấp nhận một cách nhiệt tình, không thích làm công việc dở dang, nửa vời.

Có quan hệ tốt và sâu sắc với người Bảo Bình, có quan hệ năng động với người Bạch Dương, bổ sung tính cách mạnh cho người Hải Sư, thông cảm và trung thành với người Nhân Mã khác, có quan hệ lâu dài với người Nam Dương.

NAM DƯƠNG Capricornus (22/12 đến 20/1) Ứng với tháng Sửu (chạp) âm lịch

Là người có tư tưởng thực tiễn và duy vật. Ưa vui chơi, thích ăn ngon, chuộng tình cảm và yêu đương, nhưng thực chất lại là người có đầu óc thực tế. Có nhược điểm, tính tình ương ngạnh đôi khi dẫn đến con đường xấu, làm cho sau này phải hối hận, nhưng quá muộn.

Trong lao động người Nam Dương làm cho người khác tin tưởng, và luôn tìm cách làm vừa lòng người khác. Là người có tình cảm,ưa được vuốt ve chiều chuộng, lời nói dịu dàng và coi tổ ấm gia đình là hạnh phúc cao nhất.

An toàn khi sống với người Kim Ngưu và Hải Sư; có quan hệ bền chắc với người Xử Nữ có nhiều hạnh phúc, người Nhân Mã bổ sung tính cách tốt cho người Nam Dương nhất là chuyện gia đình.

Thiên Việt (trích trong Almanach “Kiến thức dành cho mọi người” cùng tác giả)

NGƯỜI VỀ TỪ CÕI CHẾT

Coi vo hinh 1CẢNH GIỚI

BÊN KIA CỬA TỬ

(Tài liệu do người chết hồi sinh kể lại)

Hiện nay, luân hồi tái sinh là một đề tài nóng bỏng ở xã hội phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng. Chương trình “60 minutes” ngày 30/10 cách đây vài năm có đề cập đến vấn đề luân hồi tái sinh và báo cáo hiện có đến 78% người Mỹ (vào khoảng 195.000.000) tin có kiếp trước kiếp sau.

Raymond Moody, giáo sư triết học, bác sĩ y khoa, là một nhà nghiên cứu người Mỹ tiền phong về vấn đề luân hồi tái sinh, nói rằng, sự hiểu biết về hiện tượng có đời sống khác sau đời sống này (life after life) đã được giấu nhẹm rất kỹ cho đến bây giờ. Nếu ai muốn tìm hiểu xem người Mỹ nghĩ thế nào về luân hồi chỉ việc vào thăm Google, gõ chữ “book on reincarnation” thì sẽ thấy một con số khổng lồ, hơn 2.000.000 tài liệu gồm sách và các bài luận giải về nhân quả và luân hồi…

Cách đây 31 năm, khi cho in cuốn sách đầu tiên “Life After Life” sau nhiều năm tiếp xúc với những bệnh nhân chết đi sống lại, bác sĩ Moody nói, ông chỉ ghi lại trung thực những câu chuyện này mà không cố ý chứng minh là có một đời sống khác sau khi chết. Ông cũng nói thêm rằng, hiện nay chưa có ai có thể đưa ra một bằng chứng cụ thể để chứng minh có 1 cảnh giới bên kia cửa tử, nhưng người ta cũng không thể phủ nhận kinh nghiệm của hơn 8 triệu người lớn ở Mỹ và mấy triệu trẻ con nữa, những người sống lại sau cái chết lâm sàng đã kể những gì họ thấy được sau khi rời khỏi xác thân vật lý.

9 Can tu 1Bác sĩ Moody kể, lần đầu tiên ông được nghe tả về cảnh giới bên kia cửa tử do người chết hồi dương kể lại (kinh nghiệm cận tử) là khi ông còn là một sinh viên y khoa triết học ở đại học Virginia. Một giáo sư dạy môn tâm thần học kể lại cho sinh viên nghe chính ông đã “chết” đi rồi sống lại 2 lần, cách nhau 10 phút. Ông kể lại những chuyện ly kỳ ông được chứng kiến trong thời gian ông “chết”. Thoạt nghe thì anh sinh viên Moody cũng lấy làm lạ nhưng không có ý kiến gì. Anh chỉ giữ cái băng thu âm câu chuyện này để làm tài liệu thôi. Mấy năm sau, ông Moody bây giờ là giáo sư triết ở 1 trường đại học ở Bắc Carolina. Trong 1 buổi giảng dạy về thuyết bất tử (Phaedo) của Plato, nhà hiền triết nổi tiếng của Hy Lạp thời cổ đại, một sinh viên xin gặp riêng để hỏi thêm về vấn đề sống chết, vì bà của chàng ta đã “chết” trên bàn mổ, sau đó hồi sinh và kể những câu chuyện bà đã chứng kiến rất hấp dẫn.

Giáo sư Moody yêu cầu anh sinh viên này kể lại từng chi tiết và ông rất đỗi ngạc nhiên khi thấy những chuyện xảy ra cho bà già này gần giống với những mẩu chuyện ông được nghe từ thầy của ông mấy năm về trước. Từ đó, ông cố ý thu thập tài liệu về hiện tượng chết đi sống lại. Ông cũng đưa vấn đề này vào trong các bài giảng của ông, nhưng không đề cập gì đến 2 trường hợp ông được nghe. Ông nghĩ rằng, nếu có nhiều người chết đi sống lại thì thế nào sinh viên cũng sẽ nói ra trong các giờ triết. Quả vậy, trong mỗi một lớp học chừng 30 sinh viên, khi nào cũng có một anh xin gặp riêng sau giờ học để kể cho ông nghe một câu chuyện chết đi sống lại. Có điều lạ là, những mẩu chuyện này có nhiều tình tiết giống nhau, tuy người có kinh nghiệm chết đi sống lại gồm nhiều thành phần khác nhau, khác về tôn giáo, về học vấn, và địa vị xã hội.

Khi Moody theo học y khoa năm 1972 thì ông đã có một hồ sơ dày cộm về những trường hợp chết đi sống lại. Ông bắt đầu nói đến công cuộc nghiên cứu của ông với những người ông gặp ở trường y. Sau đó, theo lời yêu cầu của một người bạn, ông nhận lời thuyết trình về hiện tượng chết đi sống lại tại 1 Hiệp hội Y sĩ và nhiều hội đoàn khác. Và sau mỗi buổi thuyết trình, thế nào cũng có người đứng lên kể lại kinh nghiệm chết đi sống lại của chính mình. Dần dà ai cũng biết tiếng ông, nên nhiều bác sĩ đã giới thiệu những bệnh nhân họ cứu sống được mà có những kinh nghiệm lạ lùng trong thời gian họ “chết”. Sau khi vài tờ báo đăng tải tin tức về công cuộc nghiên cứu của ông thì nhiều người tự động gửi những mẩu chuyện tương tự xảy ra với họ. Ông quyết định chỉ chú ý đến trường hợp những người do bác sĩ chứng thực là đã chết lâm sàng (tim ngừng đập, thần kinh não ngưng hoạt động) rồi được cứu sống lại, và trường hợp những người bị tai nạn, hồn lìa khỏi xác ngay nhưng sau đó lại hoàn hồn, đã kể những sự việc họ chứng kiến.

7 Can tu 4Trong mấy trăm câu chuyện chết đi sống lại mà tác giả trực tiếp được nghe, Moody nhận thấy, tuy kinh nghiệm của mỗi người có điểm khác nhau nhưng tựu trung thì có thể nói có chừng 15 điểm mà ông thấy người ta hay nhắc nhở :

1/. Ngôn ngữ bất đồng

Người nào cũng tỏ vẻ bực bội rằng, ngôn ngữ ở cõi trần không thể diễn tả đúng những sự việc xảy ra ở cõi giới bên kia. Một người trong số đó nói : “Tôi biết, thế giới mà tôi được thấy là một thế giới có hơn 3 chiều, nên không thể nào diễn tả được hết những điều tôi muốn nói với thứ ngôn ngữ 3 chiều của chúng ta”.

2/. Nghe tin mình đã chết

Nhiều người kể rằng, họ được nghe chính bác sĩ hay những người ở bên cạnh nói rằng họ đã chết. Bà Martin kể : “Tôi vào bệnh viện nhưng họ không tìm ra bệnh. Bác sĩ James đưa tôi sang phòng X quang để chụp ảnh gan tìm bệnh. Vì tôi bị dị ứng với nhiều thứ thuốc nên họ thử trên cánh tay tôi trước. Thấy tôi không có phản ứng gì, họ liền tiêm cho tôi thứ thuốc ấy. Nhưng lần này tôi bị phát dị ứng liền và chết ngay sau đó. Tôi thấy bác sĩ ở phòng X quang vừa chích thuốc cho tôi, bước đến nhấc máy điện thoại. Tôi nghe rõ ông quay từng con số và giọng nói của ông : “Thưa bác sĩ James, tôi đã giết bệnh nhân của ông. Bà Martin chết rồi”. Nhưng tôi biết tôi không chết. Tôi cố cử động, cố tìm cách nói cho họ biết là tôi chưa chết nhưng tôi không thể làm gì được. Rồi thấy họ làm thủ tục cấp cứu. Tôi nghe họ nói cần bao nhiêu “cc” thuốc chích cho tôi, nhưng tôi không có cảm giác gì khi mũi kim chích vào da. Tôi cũng không có cảm giác gì khi họ chạm vào người”.

3/. Tâm an bình và tịch tịnh

Số đông kể rằng, họ tận hưởng được một cảm giác rất an lạc, thật khoan khoái khi mới thoát ra khỏi cái xác của mình. 9 Can tu 2Một người bị bất tỉnh ngay sau khi bị thương nặng ở đầu kể rằng, khi mới bị chấn thương thì anh cảm thấy đau nhói, nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi sau đó anh có cảm tưởng như mình đang bềnh bồng trôi trong 1 phòng tối. Mặc dù hôm ấy trời lạnh lắm mà anh cảm thấy rất ấm áp trong khoảng không gian âm u này. Anh thấy tâm thần mình bình an thoải mái lạ lùng và anh chợt nghĩ “chắc là mình đã chết rồi”.

Một bà vật vã, đau đớn và ngất đi sau một cơn đau tim. Khi được cứu tỉnh bà kể : “Tôi bắt đầu thấy sung sướng lạ, mọi lo âu buồn phiền biến mất, chỉ còn lại một cảm giác bình an, thoải mái, thanh tịnh. Tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa”.

4/. Âm thanh

Nhiều âm thanh lạ được tả lại, hoặc khi sắp chết hoặc khi vừa tắt thở. Một người đàn ông “chết” trong vòng 20 phút trên bàn mổ kể lại, rằng ông đã nghe một tiếng kêu ù ù rất khó chịu. Tiếng kêu như phát ra từ trong đầu mình chứ không phải từ bên ngoài. Một người đàn bà kể, khi vừa ngất đi thì bà nghe một tiếng rì rì lớn và bà cảm thấy đang chơi vơi bay lộn lòng vòng trong không gian. Bà còn nghe một thứ tiếng khác cũng khó chịu lắm, như tiếng động lạch cạch, tiếng va chạm hay tiếng rống mà cũng như tiếng gió hú. Những người khác thì nghe một âm thanh dễ chịu như âm nhạc, như trường hợp một bệnh nhân “chết” trên đường đi đến bệnh viện, khi được cứu tỉnh lại ông kể : 9 Can tu 4Ông đã nghe 1 âm thanh như âm ba của nhiều cái chuông nhỏ từ đằng xa theo gió vọng lại, làm ông nghĩ đến mấy cái chuông gió của Nhật, và ông chỉ nghe 1 âm thanh này thôi.

5/. Đường hầm tối

Ngay vừa khi nghe tiếng động thì người ta cảm thấy như bị hút mạnh vào một khoảng không gian tối. Người thì nói giống như một hang động; người thì bảo sâu hút như một cái giếng; người khác thì mô tả như một khoảng không, một đường hầm, một ống xoắn, một cái chuồng, thung lũng, ống cống, hoặc khoảng không của một hình vật thể hình trụ. Tuy được diễn tả khác nhau nhưng điều này cho thấy, người nào cũng trải qua kinh nghiệm này. Một bệnh nhân kể : Khi tim anh ngừng đập vì bị dị ứng với thuốc mê thì anh thấy mình như bay qua một khoảng không tối tăm như một đường hầm, với tốc độ cực nhanh như một con tàu đang lao đầu bay xuống ở 1 công trường giải trí.

6/. Giây phút bước ra khỏi xác

Tuy ai cũng biết rằng, cái “Ta” gồm 2 phần : thân và thức, nhưng ít ai hiểu biết được phần Thức vì cho rằng, có thân xác vật lý thì trí óc mới hoạt động được, không thể nào có 1 đời sống nào khác ngoài đời sống với tấm thân vật lý này. Cho nên, trong quá trình chết đi sống lại, ai cũng bị ngạc nhiên quá mức khi họ được ngắm nghía thân xác bất động của họ.

Thực khó tưởng tượng được tâm trạng của những người này, khi họ thấy mình đứng đây mà sao lại còn có thân hình mình nằm bất động ở đằng kia ! Khi hồn vừa lìa khỏi xác, họ chưa ý thức được mình đã chết nên ngẩn ngơ không hiểu được hiện tượng này. Nhiều người muốn nhập vào xác mình lại nhưng không biết làm sao. Có người rất hoảng sợ nhưng cũng có người không sợ hãi. Một bệnh nhân nói : “Bệnh tôi trở nặng, bác sĩ buộc phải vào nhà thương. Sáng hôm ấy tôi thấy một lớp như sương mù bao phủ quanh tôi và cùng lúc ấy tôi thấy mình bước ra khỏi xác. Tôi thấy mình bềnh bồng bay lên phía trên và nhìn xuống cái xác mình nằm ở giường. Tôi không thấy sợ hãi chút nào, chỉ thấy một cảm giác bình yên trong một khung cảnh êm ả thanh bình. Và tôi nghĩ, có lẽ tôi đang đi về cõi chết. Tôi tự nhủ, rằng nếu tôi không nhập trở lại được vào cái xác kia thì tôi chết thật rồi, và như vậy cũng không sao”.

Nhiều người nói rằng sau giây phút hoang mang lúc đầu, dần dà họ thấy giác quan mới của thể hồn bén nhạy hơn. Họ có thể nhìn thật xa, nghe thật rõ, đọc được ý nghĩ của người khác, và chỉ cần nghĩ đến chỗ nào họ muốn đi thì đã thấy mình ở đó rồi. 7 Can tu 2Nhưng vì họ không trao đổi gì được với những người xung quanh nên họ thấy cô đơn buồn tủi.

7/. Gặp những thể hồn khác

Nhiều người kể lại, họ chỉ cảm thấy cô đơn trong chốc lát thôi, sau đó họ được gặp gỡ và chuyện trò với những người thân, bạn bè quá cố. Một người phụ nữ kể lại cuộc vượt cạn khó khăn, bà bị mất máu rất nhiều trong khi sinh. Lúc đó bà nghe bác sĩ nói là bà không sống được nhưng bà thấy mình vẫn tỉnh táo và ngay khi ấy bà thấy nhiều người vây quanh bà nhưng chỉ thấy mặt thôi. Họ đông người lắm, lơ lửng ở trên trần nhà. Bà nhận ra đó là những người thân và quen đã qua đời, bà thấy bà ngoại của mình và một cô bé bạn học hồi nhỏ cùng nhiều người bà con quen biết khác. Ai cũng có vẻ tươi cười như chào đón bà ở xa về.

Một người khác kể rằng sau khi người bạn thân tên Bob chết vài tuần thì ông cũng suýt chết. Ông thấy mình bước ra khỏi thể xác vật chất và có cảm tưởng như Bob đang đứng cạnh mình. Ông biết đó là Bob nhưng lại trông không giống như hồi còn sống. Tuy nhìn thấy Bob, nhưng không phải nhìn bằng mắt vì chính ông cũng không có mắt ! Nhưng lúc ấy ông không nghĩ đến điều này là lạ vì ông không cần có mắt mà vẫn thấy. Ông hỏi Bob : “Bây giờ tôi phải đi đâu, chuyện gì đang xảy ra ? Có phải tôi chết rồi không ? Nhưng Bob không nói gì cả. Suốt mấy ngày tôi ở bệnh viện, Bob luôn ở bên cạnh tôi nhưng vẫn không trả lời những câu hỏi của tôi cho đến ngày bác sĩ tuyên bố là tôi đã thoát chết thì Bob bỏ đi”.

8/. Đối diện với người ánh sáng

Tuy tình tiết về kinh nghiệm “chết” của mọi người khác nhau nhưng ai cũng nói đến cuộc gặp gỡ một vị thân toàn ánh sáng. Đây có lẽ một chi tiết lạ lùng nhất đã làm thay đổi cuộc đời của những người chết đi sống lại. Lúc đầu, vị này hiện ra trong thứ ánh sáng lờ mờ, rồi ánh sáng trở nên rõ dần và sau cùng thì hiện toàn thân trong một thứ ánh sáng rực rỡ. Có điều lạ là, tuy rực rỡ nhưng không làm chói mắt. Tuy vị này hiện ra như một tòa ánh sáng mà ai cũng hiểu đây là một người với đầy đủ cá tính nhân phẩm của một cá nhân. Vị này đã ban phát cho họ một tình thương yêu không thể dùng lời nói mà diễn tả được và ai cũng quyến luyến muốn kề cận vị này.9 Can tu 3Có một điều lý thú là hầu hết mọi người đều tả dung mạo, phong cách của người ánh sáng này giống nhau nhưng khi được hỏi người ấy là ai thì mỗi người nói một cách khác, tùy theo niềm tin tôn giáo của họ.

9/. Nhìn lui quãng đời mình

“Người ánh sáng” nhắc nhở người chết tự kiểm thảo đời mình, và cho người chết xem lại quãng đời của mình rõ ràng như được chiếu trên màn ảnh lớn, từ lúc còn nhỏ ở với cha mẹ, lớn lên đi học, đỗ đạt, công danh sự nghiệp …đều hiện lên rất rõ. “Người ánh sáng” nhắc nhở rằng, ở trên đời không có gì quan trọng ngoài tình thương. Một người kể rằng, khi ông được xem quãng đời niên thiếu của ông với cô em gái, người mà ông rất thương yêu; “người ánh sáng” cho ông xem những lúc ông hành động một cách ích kỷ hay tỏ lòng trìu mến săn sóc em mình. “Người ánh sáng” nhấn mạnh đến việc nên giúp đỡ người khác. Dường như vị này rất chú tâm đến sự học hỏi, cứ nhắc nhở ông phải lo trau dồi sự hiểu biết của mình và nói rằng, sau khi thật sự giả từ thế gian để sang cõi này ông cũng vẫn phải tiếp tục học hỏi, vì đó là một qui trình không gián đoạn.

10/. Ranh giới giữa hai cõi

Nhiều người nhớ rằng, họ đi dần đến một chỗ giống như một bờ ranh, một bờ sông, một cánh cửa, một vùng sương mù màu xám, một hàng rào, hay chỉ như một đường vẽ dưới đất. Một người bệnh tim kể : “Sau khi lìa khỏi xác, tôi thấy mình đang đi trên một cánh đồng thật đẹp, toàn một màu lục, nhưng khác hẳn màu lục của thế gian và chung quanh tôi tràn ngập một thứ ánh sáng kỳ diệu. Xa xa đằng trước là một cái hàng rào, tôi vội rảo bước sang về phía đó thì thấy một người phía bên kia đang tiến về hàng rào như để gặp tôi, 7 Can tu 3nhưng bỗng nhiên tôi có cảm tưởng bị kéo thụt lùi, và người phía bên kia thì ngoảnh lưng lại đi về hướng xa hàng rào”.

11/. Trở lại cõi trần

Dĩ nhiên, tất cả những người có kinh nghiệm chết này đều sống lại. Và điều đáng nói là tất cả đều đổi khác sau khi nhìn thấy thế giới bên kia. Phần đông nói rằng, khi vừa tắt thở, họ tiếc nuối thân vật lý lắm, và cố tìm cách trở lại. Nhưng dần dà khi thấy nhiều điều mới lạ ở cảnh giới bên kia thì họ không muốn trở về nữa, nhất là những người đã được gặp gỡ “người ánh sáng” và được vị này ban cho một thứ tình thương bao la vô điều kiện. Nhưng có người thì muốn trở về để tiếp nối một công việc đang dở dang, hay vì các con đang còn nhỏ. Có người nghĩ rằng vì người thân của họ níu kéo, cầu nguyện nên họ không “đi” được như câu chuyện sau đây : “Tôi săn sóc một người cô già. Cô bệnh lần này khá lâu. Đã mấy lần cô tắt thở, nhưng lại được cứu sống, có lẽ vì mọi người trong gia đình ai cũng thương cô và cầu nguyện cho cô bình an. Một hôm cô nhìn tôi và bảo : “Joan, cô đã thấy cõi giới bên kia đẹp lắm. Cô muốn ở lại bên đó nhưng con và mọi người cứ cầu nguyện cố giữ cô lại bên này nên cô không đi được. Thôi, con nói mọi người đừng cầu nguyện cho cô nữa”. Và chúng tôi ngưng cầu nguyện thì cô mất một cách bình yên sau đó”.

Phần đông nói rằng, họ không nhớ đã “trở về” như thế nào. Họ nói, họ chỉ thấy buồn ngủ, rồi mê đi và khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường bệnh như trước khi được sang thế giới bên kia. Nhưng cũng có người nhớ rõ chi tiết khi được trở về. Một người kể, khi hồn vừa lìa khỏi xác, ông thấy mình bị cuốn đi nhanh qua con đường hầm tối. Khi sắp sửa ra khỏi đường hầm thì ông nghe ai gọi giật tên mình ở phía sau, và bất thần ông bị lôi tuột trở lại. Một ông khác kể là, hồn ông bay lên trần nhà nhìn xuống thấy bác sĩ, y tá đang cuống quýt cứu chữa. Khi bàn sốc đặt vào ngực, toàn thân ông giật nẩy lên và đúng lúc đó ông bị rớt xuống thẳng đứng như một tảng đá và chui tuột vào thân thể trên giường. Một người khác thì thấy hồn thoát ra từ đỉnh đầu, như được tả trong cuốn “Tử Thư Tây Tạng”.

12/. Kể lại kinh nghiệm “chết”

Những người đã trải qua kinh nghiệm này nhớ rất rõ là, họ đã ngạc nhiên sửng sốt khi chứng kiến những sự việc đang xảy ra cho họ. Họ bảo chúng đã thật sự xảy ra chứ không phải do trí tưởng tượng hay ảo giác. Tuy thế, nhiều người không dám kể hoặc chỉ kể cho một vài người thân mà thôi, vì họ biết ở xã hội này không ai tin những chuyện như thế, và còn cho là họ bị bệnh tâm thần. Một cậu bé kể cho mẹ nghe, nhưng vì em còn nhỏ nên bà mẹ không để ý đến những lời em kể, từ đó em không kể cho ai nghe nữa. Người thì cố kể cho mục sư của mình nghe nhưng bị vị này phê bình là mình bị ảo giác. Một cô học trò trung học muốn kể cho bạn nghe kinh nghiệm lạ lùng của mình nhưng bị cho là tâm thần nên đành nín lặng. Vì vậy, ai cũng cứ tưởng chuyện này chỉ xảy ra cho một mình mình thôi. 8 Can tu AKhi bác sĩ Moody nói với họ rằng, có nhiều người đã có kinh nghiệm tương tự thì họ có vẻ mừng, vì thấy không phải mình “điên”, không phải chỉ một mình mình thấy những chuyện lạ lùng của cõi giới bên kia.

13/. Thay đổi tâm tư

Như đã trình bày trên, những người trải qua kinh nghiệm này thường thường không muốn kể với ai, nhưng họ cảm thấy những gì họ kinh nghiệm đã để lại một dấu ấn sâu xa trong đời họ, đã mở rộng tầm mắt của họ, đã thay đổi hẳn lối nhìn của họ về cuộc đời. Một ông tâm sự : “kể từ ngày ấy, tôi thường tự hỏi, tôi đã làm gì với cuộc đời của tôi, và khoảng đời còn lại này tôi sẽ phải sống như thế nào. Ngày trước muốn gì là tôi làm liền, không suy nghĩ đắn đo. Nay thì tôi thận trọng lắm. Trước khi hành động tôi thường tự hỏi lòng mình xem việc này có đáng làm hay không hay chỉ có lợi cho bản thân thôi ? Nó có ý nghĩa gì, có ích lợi gì cho đời sống tâm linh không ? Tôi không phê phán người khác, không thành kiến, không tranh cãi. Và tôi thấy hình như mình hiểu rõ mọi sự việc chung quanh một cách đúng đắn hơn, dễ dàng hơn”.

Nói chung, những người chết hồi sinh đều thấy đời mình có một mục đích rõ ràng hơn, tâm tư thoải mái hơn, đầu óc rộng rãi cởi mở hơn, tình thương yêu nhiều hơn, và nhấn mạnh đến đời sống tâm linh, cũng như một đời sống khác sau khi chết. Họ như sực tỉnh khi thấy xưa nay mình chỉ “mãi sống”, và lúc nào tâm tư cũng lo lắng, mưu cầu, sắp đặt cho ngày mai, hay luyến tiếc quá khứ mà quên sống với giây phút hiện tại. Họ khám phá rằng, đời sống tinh thần thật sự quí báu hơn đời sống vật chất nhiều; rằng thân xác vật lý chỉ là nơi tạm trú cho phần tâm linh. Và họ đều nói đến bài học từ “người ánh sáng” : Ở trên đời, tiền tài, danh vọng hay bằng cấp cao cũng không đáng gì, chỉ có tình thương, ý tưởng phụng sự người khác mới đáng kể. Thông điệp thứ hai từ “người ánh sáng” là : Mọi người nên trau dồi trí tuệ và tình thương, vì sống và chết là một quá trình được tiếp nối không ngừng.

Một anh chàng trẻ tuổi đang học làm tu sĩ Tin Lành kể, trước kia anh nghĩ chỉ có những người theo giáo phái của anh mới được cứu rỗi, còn ngoài ra tất cả đều là tà đạo và sẽ phải xuống hỏa ngục hết. Sau khi gặp “người ánh sáng” thì anh thay đổi hoàn toàn. Dam ma 1Anh thấy vị này hiền hòa, nhân từ chứ không như niềm tin về sự trừng phạt những người không tin mình như Thánh Kinh miêu tả. Vị này không hề hỏi han gì về giáo phái của anh đang theo mà chỉ hỏi anh có biết yêu thương người khác không.

14/. Quan niệm mới về cái chết

Sau khi được thấy cảnh giới đẹp đẽ bên kia, không còn ai sợ chết nữa. Nói như thế không phải là họ chán sống và muốn đi tìm cái chết. Trái lại, họ thấy quý đời sống hơn và hiểu rằng đời sống này là một môi trường tốt cho họ học hỏi. Họ cho rằng, vì còn nhiều việc cần phải làm nên họ mới “bị” trả về và làm cho xong, để sau này được ra đi 1 cách nhẹ nhàng.

Một người kể : “Kinh nghiệm này đã thay đổi hẳn cả cuộc đời của tôi mặc dù chuyện này đã xảy ra lúc tôi mới 10 tuổi. Từ đấy tôi tin tưởng hoàn toàn rằng, có một đời khác sau đời sống này và tôi không hề sợ chết. Tôi thường tự cười thầm mỗi khi nghe có người cho rằng chết là hết”.

Có người thì ví cái chết như là một sự di chuyển từ một nơi này sang một nơi khác, hay từ một con người vật chất sang một thể tâm linh cao hơn. Có một bà, sau khi thấy có nhiều người thân đến chào, có cảm tưởng như mình được đón tiếp về nhà sau một thời gian đi chơi xa. Người khác thì nói rằng, dùng từ “chết” để tả lại cảnh tượng này là không đúng, vì đây giống như một sự thay đổi chỗ ở. Một người khác nữa thì ví thân thể mình như là nhà tù, và khi chết thì được thoát ra khỏi cái ngục tù đó !

Hon ma 415/. Chứng cớ cụ thể

Dĩ nhiên, có nhiều người đặt câu hỏi, những chuyện do người chết hồi sinh kể lại có thể tin được không, có chứng cớ gì không ? Câu trả lời là có. Thứ nhất, các bác sĩ thấy các bệnh nhân đã tắt thở, tim đã ngừng đập, nên họ mới dùng phương pháp cấp cứu, vậy mà sau khi hồi sinh, bệnh nhân đã dùng danh từ y khoa kể lại đầy đủ chi tiết những gì xảy ra trong khi họ nằm bất động trên giường !

Một cô gái sau khi lìa khỏi xác đã đi qua phòng bên cạnh và thấy chị mình đang ngồi khóc và kêu thầm “Kathy, đừng chết, em ơi đừng chết”. Sau khi hồi tỉnh, cô kể lại chi tiết này và chị cô không hiểu sao cô lại biết rõ như vậy. Một nạn nhân kể lại đầy đủ tình tiết về những người chung quanh, họ đã nói những gì, ăn mặc ra sao..v..v… Một bà kể, khi hồn lơ lửng trên trần nhà, bà thấy một chùm chìa khóa trên một nóc tủ. Chùm chìa khóa này của một bác sĩ, trong lúc vội vàng đã vứt lên đó đã mấy ngày trước và quên bẵng đi…

Đó là toàn bộ những câu chuyện được bác sĩ Raymond Moody viết lại. Những ai muốn tìm hiểu chi tiết về cảnh giới bên kia cửa tử có thể tìm đọc tài liệu nghiên cứu của nhiều tác giả người Mỹ. Chỉ cần vào Google và ghi “the life beyond” thì sẽ thấy vô số tài liệu. Khi đọc cuốn “Tử Thư Tây Tạng” (Tibetan Book of The Death), tôi thấy có nhiều điểm tương đồng với cảnh giới được diễn tả trong cuốn “Life After Life” của bác sĩ Raymond Moody. Có một điều lạ là, những người chết đi sống lại đều nói đến một luồng ánh sáng, hay 1 người sáng, mà họ cho là thiên thần, tùy vào lòng tin tôn giáo của họ. Và cuốn Tử Thư Tây Tạng thì nói rất rõ đó là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngự trong biển sáng.

Người ánh sáng được diễn tả trong cuốn sách của bác sĩ Moody không nói mình là ai. Vị này dường như thương mến tất cả mọi người và dạy mọi người rằng làm người phải biết thương thân mình và thương người khác; rằng hành trang mà người chết có thể mang theo chỉ là tình thương thôi, một thứ tình thương vô vị kỷ. Tôi thấy những lời dạy này cũng quen thuộc như những lời dạy của Đức Phật

Trịnh Đức Phú post (theo Dzoãn Phượng – sưu tầm)

Xem thêm : Một thiếu tướng phát biểu tại hội nghị về linh hồn, ma, vong, gọi hồn:

http://youtu.be/n_K0vYuuPiM