B- Sao hạn & Tam tai năm MẬU TUẤT

Logo TG tam linh

BẢNG SAO HẠN & TAM TAI

Đây là bảng SAO HẠN hàng năm của mỗi người và hạn Tam tai trong 12 năm. Còn muốn giải hạn xin xem 2 bài Cúng Sao Giải Hạn sẽ được tường tận :

Bang tinh Sao Han 2

Bang tinh Sao Han

SAO HẠN NĂM ĐINH DẬU 2017

h1-chuotTUỔI TÝ :

Bính Tý (Thủy, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) 

Giáp Tý (Kim, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) 

Nhâm Tý (Mộc, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) 

Canh Tý (Thổ, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) 

Mậu Tý (Hỏa, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

h2-trauTUỔI SỬU :

Đinh Sửu (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Ất Sửu (Kim, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Quý Sửu (Mộc, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) 

Tân Sửu (Thổ, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Kỷ Sửu (Hỏa, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

h3-copTUỔI DẦN : cuối Tam Tai

Mậu Dần (Thổ, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

Bính Dần (Hỏa, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Giáp Dần (Thủy, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

Nhâm Dần (Kim,  57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) 

Canh Dần (Mộc, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

h4-meoTUỔI MÃO :

Kỷ Mão (Thổ, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Đinh Mão (Hỏa, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) 

Ất Mão (Thủy, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) 

Quý Mão (Kim, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Tân Mão (Mộc, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

h5-rongTUỔI THÌN :

Canh Thìn (Kim, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô – 79 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Mậu Thìn (Mộc,  31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Bính Thìn (Thổ, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Giáp Thìn (Hỏa, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) 

Nhâm Thìn (Thủy, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

h6-ranTUỔI TỴ :

Tân Tỵ (Kim, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Kỷ Tỵ (Mộc, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

Đinh Tỵ (Thổ, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Ất Tỵ (Hỏa, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) 

Quý Tỵ (Thủy, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

h7-nguaTUỔI NGỌ : cuối Tam Tai

Nhâm Ngọ (Mộc, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch – 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Canh Ngọ (Thổ, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Mậu Ngọ (Hỏa, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Bính Ngọ (Thủy, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) 

Giáp Ngọ (Kim, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

h8-deTUỔI MÙI :

Quý Mùi (Mộc, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương – 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) 

Tân Mùi (Thổ, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô)

Kỷ Mùi (Hỏa, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Đinh Mùi (Thủy, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) 

Ất Mùi (Kim, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô)

h9-khiTUỔI THÂN :

Nhâm Thân (Kim, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) 

Canh Thân (Mộc, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

Mậu Thân (Thổ, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) 

Bính Thân (Hỏa, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

Giáp Thân (Thủy, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

h10-gaTUỔI DẬU :

Quý Dậu (Kim, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

Tân Dậu (Mộc, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Kỷ Dậu (Thổ, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Đinh Dậu (Hỏa, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) 

Ất Dậu (Thủy, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

h11-choTUỔI TUẤT : cuối Tam Tai

Giáp Tuất (Hỏa, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Nhâm Tuất (Thủy, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô)

Canh Tuất (Kim, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) 

Mậu Tuất (Mộc, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Bính Tuất (Thổ, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô)

h12-heoTUỔI HỢI :

Ất Hợi (Hỏa, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) 

Quý Hợi (Thủy, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

Tân Hợi (Kim, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

Kỷ Hợi (Mộc, (Mộc, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Đinh Hợi (Thổ, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

TAM TAI :

Tam hợp chủ về những công việc khởi đầu hay hôn sự, xây dựng; còn tam tai gặp những việc trên nên tránh.

– Tam hợp Thân Tý Thìn gặp tam tai tại ba năm Dần Mão Thìn

– Tam hợp Dần Ngọ Tuất gặp tam tai tại ba năm Thân Dậu Tuất

– Tam hợp Tỵ Dậu Sửu gặp tam tai tại ba năm Hợi Tý Sửu

– Tam hợp Hợi Mão Mùi gặp tam tai tại ba năm Tỵ Ngọ Mùi

Cung 2Tam tai thuộc thần sát nhưng không nhất thiết khi gặp là xấu mọi sự, nếu không xét việc sinh khắc giữa Cung năm hiện hành với Cung tuổi.

Thí dụ : các tuổi Hợi Mão Mùi tam hợp, gặp ba năm tam tai là Tỵ Ngọ Mùi, lấy cung tuổi và cung năm Can Chi hiện hành trong LTHG để tính :

– Như tuổi Đinh Hợi thuộc cung Cấn, gặp năm Đinh Tỵ thuộc cung Khôn là phúc lộc trùng trùng, chức vị thăng tiến (tốt), gặp Mậu Ngọ cung Chấn có thương tổn, làm nhiều nhưng lợi chẳng bao nhiêu (xấu), và gặp Kỷ Mùi cung Tốn số vất vả nhưng chỉ đủ cơm áo (bán hung).

– Tuổi Ất Mão thuộc cung Ly, gặp Đinh Tỵ (Khôn) tuy không gian nan nhưng có nhiều lo nghĩ (bán hung), gặp Mậu Ngọ (Chấn) dù Mộc sinh Hỏa nhưng tài lộc giữ không bền (bán hung), gặp Kỷ Mùi (Tốn) như lửa gặp gió, nếu có cơ hội nên khởi sự ngay (tốt).

– Tuổi Quý Mùi thuộc cung Kiền gặp Đinh Tỵ (Khôn) có phúc âm tổ đường công danh sự nghiệp vững (tốt), gặp Mậu Ngọ (Chấn) toại ý nhưng không toại chí vì lộc không to (thứ cát), gặp Kỷ Mùi (Tốn) Xuân Hạ mới có lộc, Thu Đông kém lộc (bán cát bán hung).

CÁCH CÚNG TAM TAI :

Cúng thần Tam Tai : cổ nhân thường căn cứ Tam Tai rơi vào năm nào, ứng với năm đó có một ông thần, và vào ngày nhất định hàng tháng, hướng nhất định tiến hành lễ dâng hương để giải trừ Tam Tai. Xem bảng sau đây:

Cung 1Năm Tý: Ông Thần Địa Vong, cúng ngày 22, lạy về hướng Bắc

Năm Sửu:  Ông Đại Hình, cúng ngày 14, lạy về hướng Đông Bắc

Năm Dần: Ông Thiên Hình, cúng ngày 15, lạy về hướng Đông Bắc.

Năm Mão: Ông Thiên Hình, cúng ngày 14, lạy hướng Đông

Năm Thìn: Ông Thiên Cướp, cúng ngày 13, lạy hướng Đông Nam.

Năm Tỵ: Ông Hắc Sát, cúng ngày 11, lạy hướng Đông Nam.

Năm Ngọ: Ông Âm Mưu, cúng ngày 20, lạy hướng Tây Nam

Năm Mùi: Ông Bạch Sát, cúng ngày 8, lạy hướng Tây Nam.

Năm Thân: Ông Nhơn Hoàng, cúng ngày 8, lạy hướng Tây Nam.

Năm Dậu: Ông Thiên Họa, cúng ngày 7, lạy hướng Tây.

Năm Tuất: Ông Địa Tai, cúng ngày 6, lạy về hướng Tây Bắc

Năm Hợi: Ông Địa Bại, cùng ngày 21, lạy về hướng Tây Bắc.

Lễ cúng: Trầu cau: 3 miếng, thuốc lá: 3 điếu, muối, gạo, rượu, vàng tiền, hoa, quả. Lấy một ít tóc rối của người có hạn Tam Tai, bỏ vào một ít tiền lẻ, gói chung lại với gạo, muối, còn tiền vàng thì hóa, cúng tại ngã ba, ngã tư đường, vài tuổi và tên của mình, đem bỏ gói tiền, có tóc và muối gạo đó ở giũa đường mà về thì hạn đỡ.

Thiên Việt

Logo tim hieu

Chuc nam moi 3CÂY CẢNH

ĐÓN LỘC CẦU MAY

Theo phong thủy, một số loài cây trồng trong nhà không chí có tác dụng trang trí và làm thanh lọc không khí mà còn có thể mang lại tài vận dồi dào cho gia đình của bạn.

1/. Cây thạch lựu : Trong phong tục tập quán, cây thạch lựu được coi là “ thạc lựu bách tử”, là tượng trưng của “đa tử đa phúc” (nhiều con nhiều phúc). Trên thực tế, hoa và quả thạch lựu màu đỏ như lửa, quả lại có thể giải khát chống say, có giá trị thẩm mỹ và giá trị sử dụng, vì vậy nó đã trở thành cây được trồng trong vườn của nhiều nhà.

Trong phong thủy, các gia đình hay trồng cây thạch lựu ở trước nhà bởi họ tin rằng, cây thạch lựu luôn mang điều may mắn và tốt lành đến cho gia chủ.

2/. Cây kim tiền : Kim tiền thuộc cây cảnh họ thiên nam tinh, sống lâu năm, xanh tốt. Thân cây to khỏe, nằm dưới mặt đất, trên mặt đất không có thân chính; mầm nảy nhiều và hình thành nhiều thân nhỏ. Lá kép dạng to, cuống ngắn, chắc khỏe, màu xanh lục, sáng bóng rất đẹp, có tuổi thọ khoảng 2 – 3 năm và được thay thế không ngừng. Chính vì vậy kim tiền được coi là cây “phát” – kim phát tài. Trong môi trường tự nhiên, kim tiền phát triển rất nhanh, có thể thành cây có bóng râm to cao. 9 Cay canh 1Nếu cột lên cây vài sợi chỉ đỏ hoặc vài đồng tiền vàng (tượng trưng) thì sẽ trở thành cây phát tài, có ý nghĩa về mặt phong thủy và rất đẹp mắt.

Được coi là loại cây phú quý, có tác dụng chiêu tài nên kim tiền rất thích hợp làm quà tặng trong những dịp mừng lễ, tết, thăng chức, khai trương. Bạn hãy chọn cây có thân xanh tươi, dày chắc, phiến lá hoàn chỉnh. Những cây đã nở hoa sẽ mang lại nhiều “lộc” nhất. Nên bày cây ở hướng Đông, Đông Bắc trong nhà ở, phòng hội họp, văn phòng, nhà hàng, khách sạn.

3/. Cây phất dụ : Cây phất dụ còn được gọi là cây phát tài (do cách đọc của người Trung Quốc : phất dụ đồng âm với phát tài), trong phong thủy, đây là loài cây mang lại may mắn cho gia chủ.

Cây phất dụ có hơn 20 loài cùng họ ở Việt Nam, trong đó, gần như cây nào cũng mang lại may mắn, phát tài đúng như tên gọi của nó : Phất dụ xanh – biểu tượng của may mắn; phất dụ thơm – là cây thiết mộc lan, thơm về đêm; phất dụ rồng – còn goi là huyết rồng, còn dùng làm thuốc chữa bệnh; phất dụ lá hẹp – còn gọi là bồng bồng, thường dùng làm bánh; phất dụ trúc – xua đi vận đen, còn gọi là trúc thiết Quan Âm…

9 Cay canh 2Trồng cây phất dụ (phát tài) không nên trồng trong nhà vì lá cây này nếu dùng trong nhà nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, một chậu cây nhỏ thì không ảnh hưởng lắm. Bạn nên trồng phất dụ ở phía Đông hoặc Đông Nam ngôi nhà – khu vực đại diện cho Mộc và là nơi có ánh sáng thích hợp cho cây.

Theo một số quan niệm, người ta thường mua phất dụ theo các cành có số lượng như sau : 3 – cho sự hạnh phúc; 5 – cho sức khỏe; 2 – cho tình duyên; 8 – cho tài lộc; 9 – cho thời vận. Điều cần lưu ý là phải chăm chút cho cây luôn xanh tốt thì mới đạt được hiệu quả về mặt phong thủy.

4/. Cây quất, quýt : Theo âm hán của từ “quất” gần giống âm của từ “cát”, cây quất thường được chọn để tranh trí trong nhà vào ngày Tết. Người ta thường chọn những cây lá xanh tốt, quả vàng đều, sai quả thể hiện sự phù trú, hứa hẹn năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống. 9 Cay canh 3Do đó, mỗi khi Tết đến xuân về, nhà nhà đều bài trí cây quất với hy vọng mang lại niềm vui và may mắn cả năm cho gia đình.

Trong kinh doanh, đặt cây quất ở văn phòng hay cửa hàng sẽ mang lại cát khí lớn, sự đầu tư sáng suốt và thu được nhiều tài lộc. Cây quất còn là biểu tượng của sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên.

5/. Cam hoặc chanh cảnh : Cây cam hay cây chanh cảnh có nhiều quả chín nặng trĩu tượng trưng cho sự thịnh vượng và tài lộc của gia đình. Những cây này thường trồng ở trước cổng nhà hoặc trước cổng công ty trong những ngày đầu năm tượng trưng cho sự phát triển tài lộc.

Theo quan niệm của người Trung Hoa, những quả cam chín vàng tượng trưng cho vàng, vì chữ “cam” phát âm là “kim” tức là vàng. Vì vậy, nếu trang trí những vật dụng có nhiều màu cam, vàng rực rỡ trong nhà vào những ngày đầu năm sẽ ngụ ý mạng lại nhiều tài lộc. Điều này giải thích nguyên nhân vì sao mỗi dịp tết đến, chúng ta thường mua một chậu cam có nhiều quả chín vàng để bầy trong nhà.

Nếu bạn trồng một cây cam hoặc cây chanh cảnh thì tốt nhất nên trồng ở hướng Đông Nam, bởi vì hướng tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng. Nếu cây sai quả có thể mang lại may mắn và đại cát, đại lợi.

6/. Cây bách : Cây bách có ý nghĩa chỉ những con người đức độ. Trong quan niệm dân gian, “bách” nghĩa lá 100, là con số cao nhất, nhiều và toàn vẹn, có ý chỉ đại cát.

Theo phong thủy, cây bách còn là loại cây mang lại sự trường tồn, cuộc sống dài lâu. Vì vậy, loại cây này rất thích hợp để làm quà biếu tặng cho những người lớn tuổi.

9 Cay canh 47/. Cây ngọc bích : Ngọc bích có nguồn gốc từ châu Á. Dựa vào ứng dụng phong thủy của Trung Quốc cổ đại, cây ngọc bích được đặt đúng vị trí mang lại sức khỏe và sự may mắn.

Với đặc tính rất dễ nhân giống, chỉ cần lấy một chiếc lá đặt xuống đất ẩm nó sẽ nảy mầm mọc thành cây mới, ngọc bích còn là biểu tượng của sự chia sẻ và tình bạn. Ngoài ra, cây ngọc bích còn được gọi là cây thường xanh. Ở rất nhiều nước, cây thường xanh biểu tượng cho tuổi trẻ vĩnh hằng. Đây là loài cây không ưa nước, do đó hãy để chúng trong nhà thoáng mát, đủ ánh sáng và nơi có nhiệt độ ban đêm thấp.

Lá ngọc bích có hình trứng, nhỏ như đồng xu, mọng nước. Là loài lá nhỏ nên ngọc bích được coi là cây thuộc hành Kim, do đó nên đặt chúng ở hướng Tây hoặc Tây Bắc. Nếu đặt chúng ở hướng Đông Nam (khu vực tài lộc) thì năng lượng Kim của nó sẽ xung khắc với năng lượng Mộc ở hướng đó.

Các thương gia Trung Quốc tin rằng, ngọc bích có tác dụng chiêu tài do vậy họ sẽ thường đặt nó ở bên quầy thu ngân, máy đếm tiền… Có người lại bài trí cây tại lối đi vào các cửa hàng, cửa hiệu nhằm kích hoạt năng lượng chủ về tài lộc. Ngọc bích còn có tác dụng tốt về mặt sức khỏe, vì thế có thể đặt cây ở bên cửa sổ ngôi nhà bạn.

9 Cay canh 58/. Cây thanh long : Thanh long là một loài cây hay được trồng để lấy quả, thuộc chi họ xương rồng. Người ta cho rằng nó có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Nó cũng được trồng ở các nước như Trung Quốc, Đài Loan và trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Malaisya, Thái Lan, Philippines.

Thanh long mang ý nghĩa cát tường và thịnh vượng. Cây thanh long trong nhà vào ngày xuân mang đến phú quý, sức khỏe và vận may cho gia đình. Đây là món quà độc đáo và rất ý nghĩa mà mọi người dùng tặng nhau để nói thay cho lời chúc an khang mỗi dịp xuân về.

9/. Cây đào : Được xem là tinh hoa của ngũ hành, theo phong thủy cây này có thể trị bách quỷ, do đó khi đón năm mới mọi người hay trồng đào trước cửa nhà. Hoa đào còn là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sinh sôi phát triển mạnh mẽ.

Ở Trung Quốc, hoa đào còn là biểu tượng cho lễ cưới. Đối với văn hóa dân gian Việt Nam, hình ảnh hoa đào được gắn với các cô gái trẻ, mảnh mai. Những ai còn độc thân, nếu treo một bức tranh cây đào có quả trong phòng riêng thì người đó sẽ may mắn trong đường tình duyên. 9 Cay canh 6Cũng có thể đặt một bức tượng hình cây đào ở hướng Tây Nam để có vận may yêu đương.

10/. Cây mai : Mai là cây rất quen thuộc. Màu vàng của hoa mai thuộc hành thổ trong ngũ hành. Theo quan niệm của người Việt, Thổ luôn nằm ở vị trí trung tâm và màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng và phát triển. Mai từng được người Trung Quốc coi là quốc hoa, ngày nay là mẫu đơn.

Do mọi người cho rằng năm cánh hoa của nó là năm thần cát tường, tượng trưng ngũ phúc : vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hòa bình. Do đó, có bức tranh “Mai khai ngũ phúc” cũng phù hợp với âm dương ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, thể hiện mong muốn gia đình được may mắn hạnh phúc trọn vẹn.

11/. Cây hòe : cây hòe còn được gọi là cây “lộc”, là một trong ba loại cây được người xưa coi trọng nhất. Họ luôn coi đó là biểu tượng của sự giàu sang phú quý. 9 Cay canh 7Theo điển tích Trung Hoa, ở trước Triều môn mà trồng ba cây hòe là tượng trưng của chức Tam công trong triều đình, vì thế nhân gian hay trồng hòe ở trước cửa nhà với ước mong con cái thành danh sau này. Nếu trồng cây hòe ở phía sau nhà thì lại bị coi như bế tắc công danh.

12/. Cây cọ : Trong phong thủy thì cây cọ có tác dụng sinh tài, giữ của. Vì thế rất nhiều gia đình đã trồng những cây cọ cảnh bên hiên nhà hoặc ở lối đi vào nhà, vừa tạo bóng mát vừa mong muốn ăn nên làm ra.

13/. Cây trúc : Trúc hay cương trúc là một chi thuộc họ nhà tre. Các loài này là thực vật bản địa Châu Á, tập trung nhiều ở Trung Quốc, Nhật Bản nhưng hiện tại đã được trồng làm cảnh rộng rãi ở cả vùng ôn đới hoặc cận nhiệt đới. Trúc thường có thân nhỏ hơn tre, mọc thành các bụi rậm, cao nhất có thể tới 8m, lá cũng nhỏ và thưa hơn tre. Do cây có dáng đẹp, nhỏ nên được dùng làm cây cảnh phổ biến hơn tre.

Cây trúc ngụ ý trời đất thường xuân, trời đất dài rộng. “Trúc” gần âm với “chúc” có ý chỉ chúc phúc tốt đẹp. Theo phong thủy Trung Quốc thường cho rằng, 9 Cay canh 8trước và sau nhà có trúc là đem lại tốt lành cho cả gia đình. Loại cây này tượng trưng cho sự mảnh mai thanh nhã, rất thích hợp với kiểu không gian và phong cách thiết kế khác nhau.

14/. Cây tre : Trong phong thủy, cây tre là một trong những biểu tượng mạnh mẽ của sự trường thọ. Đồng thời cây tre cũng là biểu tượng của tính kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh, khả năng chống chọi với sóng gió của cuộc sống và là biểu tượng của tài lộc.

Trồng tre cảnh là để tăng cường ý nghĩa tốt đẹp trên. Đối với công việc buôn bán, khi có sự hiện hữu của cây tre trong cửa hàng sẽ tạo năng lượng rất tốt có tác dụng bảo vệ và mang lại sự may mắn. Việc làm ăn của bạn sẽ vượt qua những giai đoạn khó khăn và ngày càng phát đạt.

Trong phong thủy, cây tre cũng có nhiều những ứng dụng khác nhau. Nếu không có cây tre bạn cũng có thể dùng hai đoạn tre khác nhau, mỗi khúc khoảng vài đốt, kết hợp nó với những đồ vật trang trí phù hợp với ngũ hành để tạo ra những vật dụng đẹp mắt để trang trí trên lối ra vào. Điều này rất có lợi về mặt phong thủy, giúp việc buôn bán kinh doanh của cửa hàng thu được nhiều tài lộc.

Cây tre cũng mang rất nhiều ý nghĩa biểu tượng. Cây tre là biểu tượng của tuổi thọ bởi nó luôn xanh tốt quanh năm trong bất kỳ thời tiết nào và vẫn có thể phát triển trong những điều kiện rất khó khăn.

Bên cạnh việc trồng tre thì treo một bức tranh vẽ theo lối truyền thống hình dáng cây tre lá xanh tươi trong phòng học hay trong văn phòng làm việc có thể gặp nhiều may mắn trong việc học hành cũng như trong việc kinh doanh.

15/. Cây ngô đồng : Ngô đồng được coi là “cây linh”, có khả năng ứng nghiệm. Truyền thuyết cho rằng cây ngô đồng có thể hấp dẫn loài phượng đến ở là con vật thần kỳ khác lạ. Vì vậy, khi trồng ngô đồng trước nhà sẽ mang lại điều bình yên, may mắn và tốt lành cho gia chủ.

16/. Cây hồ lô : Theo quan niệm của phong thủy, cây hồ lô là loài thực vật có thể xua đuổi mọi muộn phiền. Người xưa thường dùng những đồ đựng có hình dáng “bảo hồ lô” 9 Cay canh 9để có thể ngăn chặn được sự nhiễm các loại sóng và bức xạ từ môi trường.

Hồ lô là vật dụng không thể thiếu để hóa giải hung khí và tăng cường sức khỏe. Dùng quả hồ lô treo bên cạnh giường ngủ hoặc trong phòng ngủ sẽ mang lại bình yên và sức khỏe cho gia chủ, tránh được rất nhiều bệnh tật. Nó còn là công cụ giúp cho tình cảm vợ chồng thêm nồng thắm.

Quả hồ lô đặc biệt thích hợp dùng cho những nhà có trẻ nhỏ hay quấy khóc, treo nó bên cạnh nôi của trẻ sẽ tránh được ốm đau bệnh tật hay hờn khóc.

Hồ lô cũng là quà tặng đầy ý nghĩa cho những gia đình có người ốm đau hay có người già, với hy vọng mang lại sức khỏe và sự trường thọ.

Xuân Mai chuyển tiếp

202 phản hồi

 1. em tuoi than em muon biet nam nay co the lam nam tot em muon lam chu 1cua hang nhung em dan do ko biet co phai la nam tot em nen lam hay ko xin cho em y kien em sinh ngay 17thang 9nam 1980 sinh gio10hsang

  • Xem bài “kính báo….

   • chào chú .Lê Hoàng Nguyển ,cho chau hoi môt việc như sau : Cháu làm ăn muốn thờ ông địa thờ cách như thế nào? và cúng vào ngày nào? Xin chú chỉ giúp cháu với. Cháu cảm ơn chú nhiều

  • Năm nay em làm ăn rất tốt, qua năm không được tốt. Vậy nên em tranh thủ làm, mở rộng trong năm nay. sang năm cứ giữ vững như vậy không nên mở rông thêm nữa, đợi đến năm tốt sau đó sẽ phát triển thêm

 2. Bài nầy lấy y như bô tam ngươn của Nguyễn Văn Nhàn.

  Sao lại để là Thiên Việt?

 3. xin hoi bác Thien Viet , neu vi khong xem ngay , xem tuoi ma trot xay hoac sua nha , nhap trach… vao nam han Tam tai hoac Hoang oc thi co cách nao hoá giai duoc khong? kính.

 4. Xin cho hoi sao Van Hon thuoc hanh gi?{Moc, Kim..

  • Thanh- xin tra loi ban Thạnh nhu sau:
   Sao Vân Hớn (Vân Hán) thuộc về hành Hỏa- Phương Nam. Đồ lễ cúng dùng giấy mầu Đỏ

 5. Tôi sinh năm 1984 năm sau định cưới vợ không biết có được không vì người ta nói tôi bị tam tai phải đợi hết mới lấy vợ được

  xin trả lời giúp.

 6. Dạ thưa thầy ! Con mở shop kinh doanh mà chưa hiểu rõ về thờ phụng ông địa ông thần tài. Hôm trước cúng 16.8 con đem chân nhang trong bàn thờ ông địa ra đốt từ đó đến nay con buôn bán không được. Con lên mạng tìm thì thấy đặt sai vị trí nên con đổi ông thần tài qua trái ông địa sang phải( nhìn từ ngoài nhìn vào) mmà cũng không buôn bán được. Xin thầy chỉ cho con với. Con chân thành cám ơn!
  Đan Nhi
  (Số đt của con: 0905739076)

 7. Xin lam on cho biet sao VAN HON thuoc hanh gi? {Kim?Moc?Hoa?]
  Cam on.

 8. Cháu muốn kính nhờ Bác một việc :

  Cháu là Nam : Sinh 14h 30 ngay 19/3/1980 (ngày 3/2 ÂL Canh Thân)

  Bạn gái cháu là Nữ : Sinh 9h ngày 14/2/1987 (ngày 17/1 ÂL Đinh Mão)

  Chúng cháu muốn năm 2011 cưới nên nhờ bác xem júp ngày, giờ nào ăn hỏi, đăng ký kết hôn, cưới, thì tốt ạ.

  Cháu mong bác giúp nhiều lắm

 9. Em là nữ sinh ngày 26/7/1988, bạn trai em sinh ngày 24/11/1984, gia đình 2 bên định đầu năm 2011 sẽ cưới, nhưng khi đi xem thì lại nói rằng 84 đang bị hạn tam tai, nên khi cưới sẽ rất vất vả. Em xin được tư vấn để chọn ngày tháng năm cưới ạ. Cho em hỏi em và bạn em năm nào thì có hạn tam tai ạ. Bọn em lấy nhau liệu có hạnh phúc không ạ

 10. cháu chào bác ạ.
  cháu là nguyễn hà thanh, sinh ngày 30-19-1986, tức 27-09-1986 âm lịch ạ.
  năm nay cháu có đi coi tử vi, thấy tháng 11 dương lịch này là cháu gặp đại hạn về xe cộ.
  cháu xin bác cho cháu lời khuyên nên làm như thế nào để có thể giải được hạn ạ?
  cháu xin chân thành cám ơn. mong bác phản hồi nhanh ạ.

 11. chau chao bac viet.
  Bac giup chau voi .Chong chau tuoi binh thin con chau tuoi giap ty con trai chau giap than .Chau di xem thay moi nguoi bao vo chong chau tam hop bien tam tai ,3 nam 1 lan ha bac .Chau khong hieu nua nhung vo chong chau ko hieu nhu the nao bac giuo chau voi va chi cach hoa giai cho chau .mong bac phan hoi nhanh cho chau .chau cam on bac .

 12. thua bac ten tuoi cua vo chong chau la
  tran the anh 30/07/1976
  vo tran bao ngoc 16/11/1984
  con chau tran the bao 18/06/2004
  chau cam on bac

 13. Mong bác giúp cháu với? Sáng nay cháu ra sân cơ quan, bổng gặp ba đồng tiền 500đ, mỗi đồng đều gấp vào và có đính hai cái kim khâu chỉ ở mối đầu, ngoài ra còn có một cuộn chỉ thêu, cháu thấy tò mò nên mang về và gỡ ra hết, thấy vậy mấy chị ở phòng cháu bào là bùa đó và bảo vứt đi ngay, giờ cháu thấy lo quá ? cháu không hiểu đó là gì và có ảnh hưởng lơn không,? cháu xin chờ chú giúp với?

 14. chau sinh ngay 14/12/1984 con ban gai sinh 11/9/1989 cuoi vao thang 11 nam nay co sao ko ah?

 15. xin chú cho cháu hỏi ? những ngày dược mình nhắc đến ở đây là âm lịch hay dương lịch ?! cảm ơn chú !

 16. toi tuoi giap ty, am nay 27 tuoi, xin cho biet nam nay lam an nhu the nao can tranh vao nhung thoi gian nao, tinh yeu gia dinh co gi rac roi ko a

 17. cháu sinh 18/02/1984(al) sao ch làm ăn thất bát quá ? không biết năm 2011 thì thế nào? 2011 cháu mở cty xây dựng được k a ? xin bác xem giúp.

 18. Chao Bac ! Con co vai dieu muon hoi Bac nho Bac giup gium con fai lam the nao de duoc hai tuoi ,cua vo chong con khong bi sung khac nua , vi chong con la tuoi Canh Ty con thi tuoi Binh Ngo . Con lay chong qua phap nay la duoc mot nam ruoi , chong con la nguoi Tay , tu khi con qua phap duoc khoan hon mot thang den nay , nhung la luon xay ra nhieu chuyen khong hoa hop , luon cai nhau hoai .Va chung con dinh bo nhau nua , hon nua la chong con dang me co gai tren Cong Ty ngay cho lam cua anh ay . Nen ve nha cu luon xay ra chuyen hoai .
  Con qua buon that su la chan nan vo cung ko biet fai lam sao ? noi ra la anh ay nghi la con chua co carte 10 nam nen ay ay luon khong che con , neuly di la con fai ve nuoc VN lai . Xin bac co cach nao huong dan giup gium con !! con xin cam on Bac nhieu . Con Tuyet

 19. Chao Bac,

  Nho bac xem dum chau nam 2011 chau giai han het xui chua Bac ?Chau nu Giap Dan 1974 ,chong cHau canh Tuat 1970,2 con gai 1 nham Ngo 2002 va 1 Binh tuat 2006
  Nam nay chau no nan nhieu qua khong tra noi luon.
  Mong Bac coi giup chau nhe.Cam on Bac nhieu .

 20. sao thai dương tốt hay xau, em sinh năm 1987 ban trai sinh năm 1981 lieu 2 tuoi do co hop nhau khong

 21. ban trai con sinh ngay 07/08/1984 tuoi Ty mac du a rat gioi nhung sao lam an cu lan dan hoai, cong viec thay doi lien tuc. khong khi nao a lam 1 cong viec duoc 1 nam het. het b cong an giao thong giam xe, lai bi thuong o chan rui 1nam troi that nghiep, that bai trong cong viec………. moi day a ay co thanh lap Cong ty bat dong san ma nghe noi nam nay a bi tam tai, con lo wa. lan nay a quyet tam lam lai tu dau nhung con nghe noi nam tam tai lam an kho khan. gio con khong biet nen lam the nao nua. bac cho con loi khuyen. laom sao cong nhan duoc phan hoi cua bac dc ah? hay bac goi vo mail com giup.con cam on ah

 22. bac oi,cho chau hoi:chau sinh ngay 24.12.1984 am lich,ban trai sinh nam 1985,gia dinh muon nam 2011 tui chau dam cuoi thi co tot k a?2tuoi nay co hop nhau khong?lam an co kha k a?cam on bac nhieu

 23. Cháu tuổi Canh Thân sinh lúc 11h30′ ngày 17/2 AL, nhờ bác xem giùm :năm nay cháu có mối làm ăn tốt không?

 24. Con là nữ, bính thìn 1976.
  Chong là mau than 1968
  Nam nay con du dinh co con tuoi Mao, co duoc khong a?

  Xin vui long tra loi giup Con.

  Con cam on.

 25. Tôi năm nay 40 tuổi sao thái bạch là như thế nào? Xin quý thầy chỉ cách giải hạn dùm cho tôi để tinh thần an tâm công tác. Xin chân thành cảm ơn quý thầy nhiều!

 26. Hai vợ chồng cùng tuổi thân cúng chung một mâm tam sênh có được không

 27. em tuoi thin khong biet tuoi nay nhu the nao? em bi tam tai 3 nam khong biet nen cung nhu the nao?xin chi giup em voi

 28. cho hoi thay, tuoi nham tuat sinh ngay 5 thang5 nam 1982 am lich, cho hoi nam nay cong viec lam an, gia dao co tot khong? cam on thay nhieu

 29. Con chào bác.con có vjệc này nhờ bác gjúp.bạn traj của con sjnh 11.4.1987 dương lịch.anh ấy đj chùa xjn quẽ và bjết được là năm nay anh ấy bị chòm sao quả tạ chiếu mạng gì đó.con không rõ về số vận cho lắm.con nhờ bác xem gjúp con cách gjải nạn cho bạn của con.con chân thành cảm ơn bác.chúc bác thật nhiều sức khỏe.chào bác.

 30. Xin chào bác, cháu có thắc mắc muốn được bác giúp đỡ. Cháu sinh năm 1984 và chồng sinh năm 1976,tuổi của hai vợ chồng cháu năm nay là đều bị vướng “tam tai”. Cháu có gửi chùa cúng giải hạn tam tai nhưng vì có sự khác nhau giữa cách cúng ở các chùa nên cháu muốn được hỏi bác.Năm rồi cháu cúng thì thầy có bảo lấy một ít tóc rối, móng tay, gương, lược, tiền lẻ, muối, gạo, hoa quả, đồ thế, bộ tam sên nhưng năm nay cháu gửi một chùa khác thì thầy lại chỉ bảo mua muối, gạo, đồ thế, tam sên(không có thịt heo). Cháu không biết vậy thì có đúng và đủ nghi lễ cúng chưa. Rất mong nhận được phản hồi của bác.

 31. Xin hoi ve sao Ke Do. No thuoc hanh nao?{ hoa? Kim?]
  Nghe dau sao nay rat xau phai khong a?
  Lo bi no chieu thi phai lam sao?
  Rat mong duoc chi dan.
  Cam on

 32. Em Tuoi dau 69 muon hoi nam nay em du đinh đi lam co thuan loi không, co phat tai chưa ? May nam qua em bi xuoi qua nam nay em muon biet khoi chua ? Xin chi dan dum cam ơn !

 33. Bac cho e hoi, e tuoi Dan(1986) ban gai e tuoi Suu(1985) 2 tuoi nay lam an co tot k? vay Bac. Cuoc song sau nay co sung tuc,vui ve, khoe manh k?Rieng e thi cong viec lam an trong nam nay nhu the nao? Bac lam on chi giup chau. Cam on Bac!

 34. Cháu là trai sinh năm 1982, người yêu cháu muốn cưới sinh 1985. Bố cháu sinh 1957, mẹ sinh 1958.
  bố mẹ cháu đi xem thì họ bảo nếu cháu cưới thì được khoảng 2 – 3 năm thì bố cháu sẽ chết, rồi sau đó đến lượt cháu, giờ cháu rất khổ và hoang mang lắm, bác có thể xem cho cháu và cho cháu lời khuyên được không. cháu cảm ơn nhiều
  mà cháu với cô ây yêu nhau đã được 3
  năm rồi

 35. Kinh thua bac, bac co the giup chau xem la so tu vi cua chau: nu, sinh 0h15p ngay 1/5 (DL) 1982; co lay duoc chong khong. Tuoi chau co lay duoc nam, sinh 1984 khong a. Chau xin cam on bac nhieu.
  Kinh.

 36. thua thầy con nay 27 tuổi, vợ 24 tuổi con muốn hỏi. con hiện làm kế toán cho 1 trường và công việc rất vất vã, con muốn đổi nghề làm giáo viên thì có được không ? và nghề này có tốt cho con hay không? đó là nghề giáo viên tin học. con xin cảm ơn thầy rất nhiều

 37. Xin chào! Tôi muốn hỏi chú Thiên Việt – Lê Hoàng Nguyễn Tôi sinh ngày 16/10/1072 tuổi tý; năm nay là bị tam tai, năm thứ 2; Tôi đang lên bở xuống ruộng đủ thứ việc về CV Cơ quan lần cv GĐình tôi quá mệt mõi rồi! Hình như mỗi ngày đến với tôi như 1 càng nặng nề thêm; Vậy tôi cũng đã đến nhờ thầy cũng sao hạn rồi mà sao không hóa giải được vậy!!! ; Vả lại tôi thấy có thằng bạn cũng tuổi (Sau tôi mấy tháng mà nó vẫn vô tư BT mà còn phát triển lớn nữa, liệu có hồi nào tôi gánh luôn cho thằng đó không!!! Nhận được chú Trả lời nhé!! Cảm ơn!!!

 38. h Tính, on 15.03.2011 at 2:49 Chiều said:
  Xin chào! Tôi muốn hỏi chú Thiên Việt – Lê Hoàng Nguyễn Tôi sinh ngày 16/10/1072 tuổi tý; năm nay là bị tam tai, năm thứ 2; Tôi đang lên bở xuống ruộng đủ thứ việc về CV Cơ quan lần cv GĐình tôi quá mệt mõi rồi! Hình như mỗi ngày đến với tôi như 1 càng nặng nề thêm; Vậy tôi cũng đã đến nhờ thầy cũng sao hạn rồi mà sao không hóa giải được vậy!!! ; Vả lại tôi thấy có thằng bạn cũng tuổi (Sau tôi mấy tháng mà nó vẫn vô tư BT mà còn phát triển lớn nữa, liệu có hồi nào tôi gánh luôn cho thằng đó không!!! Nhận được chú Trả lời nhé!! Cảm ơn!!!

 39. chau tuoi canh than la nu ,birthday cua chau la 18-7-1980 sinh 5gio 40 chieu ,cho chau hoi nam nay va nam sau cong viec lam an va gia dinh cua chua co duoc tot dep ko? vi chau dang co viec lam tot dep ko hieu tai sao chau lai thay doi cho lam ,via vay chau muonbiet ve viec lam cua chau nam nay va nam sau co tot dep ko
  cam on chu nhieu ,mong bai cua chu

 40. Chong toi sinh nam nham Ty (1972)
  Con gai dau sinh nam Than
  Toi muon Sinh them con nam Thin (2012) bi tam hop thi co sao khong? mong chi giup voi.

 41. chao chu.
  cho chau hoi chong chau sinh nam 1982 con chau sinh nam 1986. vay tui chau nen co con nao cho hop tuoi vo chong? tui chau cuoi nhau duoc gan 2 nam roi. cam on chu.

 42. Toi va vo toi cung sinh nam 1980. Toi sinh ngay 21/02/1908. Vo toi sinh ngay 09/03/1980 duong lich. Truoc khi cuoi co di xem thay noi la khong tot. Nhung neu yeu thi cuoi. Chung toi da cuoi duoc 3 nam va co 1 chau gai cuoi nam 2009. Gio day cuoc song gap nhieu truc trac. Toi khong biet co phai do tuoi khong hop nen cuoc song moi dien ra nhu vay. Xin thay co the cho mot loi khuyen ve tuoi cua vo chong toi.
  Cam on!

 43. Tôi là nam, sinh ngày 18-12-1980 (al), năm nay 2011 thấy công việc không trôi chảy lắm, đã cúng tam tai ở chùa, xin hỏi có cách nào hóa giải để công việc tốt hơn không?

 44. Bác cho con hỏi con sinh 1 chau trai năm Canh Dần vào ngày 14/10/2010 Âm lịch. Nhiều người nói đó là ngày sát chủ sinh con ra sẽ rất khó nuôi đến lớn. Điều đó có đúng không ah? Xin bác cho lời khuyên. Cảm ơn bác rất nhiều!

 45. Bác cho con hỏi.
  Con sinh ngày 19 tháng 12 năm 1989 dương lịch. Người yêu con sinh 28/2/1983. Như vậy có khắc tuổi không àh. Bác cho con lời khuyên. Gia đình can ngăn nhìều ạ. Cảm ơn bác!

 46. chào thầy con dang làm kinh doanh mà dao nay con chăng co khách gi ka con chẳng biết phải gì . con sinh năm 1990 tuổi ngọ .khong biêt vân mệnh thế nào mong thầy cho con biêt để có hương giải quyết vấn đề này

 47. […] của mỗi người và hạn Tam tai trong 12 năm 10-07-2011 | admin | 0 phản hồi » Bảng Sao hạn & Tam tai (Sẽ trả lời trực […]

 48. Chau chao bac a!
  Bac oi,chau da pham phai mot sai lam rat lon.truoc day chau co yeu 1 nguoi,va dua ve nha choi,va da quan he ngay o nha cua minh.sau do chau co nghe nguoi lon noi neu lam vay se rat xui.that su thoi gian gan day co rat nhieu viec k may xay ra voi chau va gia dinh chau.chau that su rat hoi han,chau k biet fai lam sao nua,nhieu luc chau nghi tieu cuc co khi chau chet di thi gia dinh se yen on nhu xua,vi nhung sai lam k hieu biet cua chau ma da hai ca gia dinh.mong bac giup chau va gia dinh voi.chau xin cam on bac

  • Chau dung tin nhung chuyen vo van nhu vay. Theo bac, chau tim gap nguoi yeu truoc day cua chau, dan anh ta di long vong 7 vong quanh nha chau roi dua tang anh ta 3 cai quan lot (da mac) cua chau. Sau do hon tam biet anh ta la xong.

 49. con sinh vào lúc 21 giờ ngày 27 tháng 8 năm 1979 ,tuổi kỷ mùi ,mọi năm làm ăn cũng ổn ,nhưng không hiểu sao năm nay làm ăn rất chán ,mất hết cả uy tín ,con không biết vận mệnh của mình như thế nào ? xin thầy vui lòng chỉ dẫn . Trân trọng cảm ơn thầy .

 50. Chào Bác!
  COn có chuyện này nhờ bác giúp đỡ cho con, con sinh năm 1983 và bạn trai con cũng sinh năm 1983 , tụi con dự định đám cưới vào cuối năm nay , nhưng gia đình bạn con đi xem ngày cưới tuổi tụi con không sao nhưng con lại kỵ tuổi mẹ chồng (mẹ chồn con nay 60t hay 61t gì đó). Con muốn nhờ Bác xem giúp tuổi 2đứa như thế nào,mẹ chồng con nói nếu cưới năm nay con không được ở chung nhà với bà.Bạn con và con không biết tính như thế nào, xin Bác chỉ giúp con.Cám ơn Bác nhiều.

 51. bác cho con hỏi.muốn cúng tam tai phải làm thế nào?con năm nay bị,con sinh năm 1987,đinh mão.năm sau con sao thái bạch.con hết nsức lo lắng,

 52. Kính gửi chú Thiên Việt
  Cháu sinh ngày 12 tháng 10 ( âm lịch) năm 1980, giờ thân. Sao từ đầu năm đến giờ con toàn gặp chuyện xui xẻo, long đong lận đận trong công việc đén nỗi hiện tại con đang bị thất nghiệp.Gia đình thì cứ lục đục mãi. Hiện tại con rất hoang mang và buồn chán tột độ. Hồ sơ con đã gửi rất nhiều nơi mà vẫn chưa thấy cơ quan nào gọi đi làm ( mặc dù con có kinh nghiệm và năng lực ). Kính mong chú giúp và cho con lời khuyên cũng như cách hóa giải.
  Con đã lập gia đình, chồng con tuổi Bính thìn
  Con xin chân thành cám ơn.
  Kính chúc chú luôn vui vẻ, khỏe mạnh

  Con rất mong nhận được tin của chú

 53. Toi tuoi canh ty lay vo tuoi ky mui co duoc khong. Cuoc song vo chong co khoe manh hanh phuc va con cai the nao. Chung toi nen chon huong nha nhu the nao?

 54. Chj gj do oj.truoc khj chj dot chan nhang chj phaj lay 3 lay roi chj dot.chj nen dat o dja ben phaj o than taj ben traj.thjen dja song song.chj nen dat ban tho than taj va tho dja o ben traj.de ban tho tho dja huong ra cua.tuong trung cho dat va troj.ban lam theo loj cua tam thjen nay thj ban se ban hang rat dat.chuc bn thanh cong.lua ngay tot dat ban tho laj ban nhe.vj jo trong nha ban rat luc duc

 55. chau muon xem la so tu vi va cach giai la so ,xin chu coi dum chau
  cam on chu nhieu

 56. cháu sinh năm 1986 và bạn trai sinh năm 1984, 2 đứa dự định cưới nhau vào năm 2011. Xin hỏi có dc ko ạ? và cưới ngày nào? tháng nào ạ? tháng 11 hay 12 thì tốt a?

 57. Xin cho con hỏi Chú xem dùm con: Con sinh năm 1985, bạn trai sinh năm 1976, sang năm 2012 có cưới được không ah? 2 tuổi này lấy nhau có bị khắc không?
  Con cám ơn Chú!
  Thi

 58. Con ruoi dau nam nay khong mac phai tam tai nhung con thay con da mac phai nhieu nan vay con phai xem ki o phan nao va neu co cung thi cung nhu the nao a.con cam on

 59. Cháu sinh năm 1986,năm 2012 cháu co gap rui ro không?va lam thế nao để giai han.

 60. Chào chú
  Cháu sinh ngay 17/06/1986(al), ông xã cháu sinh ngày 15/03/1982. vợ chồng cháu mở tiệm kinh doanh máy vi tính, khai trương ngày 17/08/2011(al), ông xã cháu đừng tên. Dạo này, bọn cháu làm ăn ko được gì cả, ko có khách. Tiệm cháu hướng đông nam, hướng nay có hợp với tuổi ông xã cháu ko ạ? Tuổi hai vợ chồng cháu có hợp ko chú? Cháu ko biết vận mệnh của hai vợ chồng cháu thế nào mà làm ăn ko ra? Mong chú chỉ dẫn giúp cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn!

 61. cho chau hoi chau sn 23/5/1993 nam nay chau co han j khong vay. xin thay xem jum chau duoc khong a.

 62. chau sinh nam1980,chong sinh nam1973,congai dau sinh nam 2004,chung chau du dinh sinh con nam 2012 co hop tuoi va menh bo me va chi khong a?phu nu sinh con nam 33tuoi co gi khong a?

 63. e sinh 09/12/1989 âm lịch. xin hỏi năm nay vận hạn của e như thế nào mà e gặp nhiều chuyện không may thế.? Có tai nạn, tiền bạc không giữ được, làm chuyện gì cũng thấy khó khăn, bị nhiều người ghen tị. Nhiều chuyện không hay quá. Xin cho ý kiến từ giờ đến cuối năm liệu có chuyện gì đen đủi nữa không?
  Xin cám ơn

 64. cho chau hoi chau sinh nam 82 , con chau 1 dua tuoi 2006 ,1 tuoi 2007 va 1 tuoi 2011 .vay xin hoi bac dua nao hop voi chau , va co phai tuoi2011 khong hop nen nam nam chau lam giay toi va xin nha cua k duoc . lam sao hoa giai

 65. hmm, cháu xin hỏi các thầy việc này ạ,
  sang tháng 11/2011 âm lịch này, bố mẹ cháu định sẽ đổi áo mới cho bà nội cháu, (Táng mả ) vào ngày bà cháu mất, bà cháu mất ngày âm lịch là 26, tháng 11 năm 2009, tầm 11 giờ 30 trưa. giờ đã được 3 năm rồi ạ.
  nhưng 1 người bạn bố cháu bảo bố cháu là nếu năm nay làm đổi áo cho Bà thì bố cháu sẽ gặp hạn lớn, vì bố cháu sinh năm 1957 năm đinh dậu, nên năm nay làm thì sẽ gặp hạn, bác đó bảo bố cháu thế, nghe thế cả nhà ai cũng lo lắng, mà bà có mình bố cháu là con trai., không biết có nên làm cho bà không , cũng muốn bà đc có nhà mới.

  vì vậy hôm nay cháu muốn hỏi các thầy là bố mẹ cháu làm đổi áo cho bà năm này đc ko?có ảnh hưởng tới bố cháu hay nhà cháu có gặp hạn gì ko?nếu làm được thì làm vào giờ , ngày nào. hay là để tới năm sau.
  cháu và gia đình đang rất cần lời khuyên hướng dẫn, mong các thầy chỉ bảo cho gia đình cháu
  cháu xin chân thành cảm ơn.

 66. Cháu chào chú!
  Chú cho cháu hỏi: cháu SN 1979, chồng cháu SN 1976, con trai đầu lòng SN 2006, chúng cháu dự định sinh thêm bé thứ 2, cháu nên sinh vào năm 2012 hay 2013 thì tốt ạ?
  Rất mong được chú tư vấn!
  Xin cám ơn chú!

  • cháu chào chú!
   Chú tư vấn giúp cháu với: Cháu sinh năm 1979, chồng cháu sinh năm 1977, con gái đầu sinh năm 2009, chúng cháu định sinh cháu t2 năm 2013 được không ạ? Nếu được thì tháng nào là được mùa sinh a? cháu muốn sinh bé trai? Cháu cảm ơn chú nhiều.

 67. Thua Thay Van Han Sao Ke do Sao la hau va Sao thai Bach neu gap trong nam phai tranh ki nhung viec gi ?
  Toi Tuoi Dinh Dau nu sang nam Khoi su Di xa lam an co thuan Loi khong ? Xin Thay Phuc dap

 68. HC xin chào chú Thiên việt,
  HC xin chú giải nghĩa dùm HC, trong tử vi có chữ tam hình là nghĩa như thế nào ha chú, Hc thấy ghi hai người cùng tuổi lấy nhau ” Tam hình ” HC không hiểu chữ về mặt tử vi.
  HC xin cám ơn chú nhiều xxin chúC chú vui khoẻ
  HC

 69. Sao mình thấy nhiều người hỏi quá mà ko thấy có ai trả lời vậy ? Bác Thiên Việt giúp mọi người đi, please.

 70. Chao bac!cho chau hoi chau nghe noi co nguoi coi am theo nen kho co the lay chong..neu muon lap gia dinh thi chau phai cung nu the nao cho nguoi con trai cua coi am ay dung di theo chau nua.Chau nam nay 34 tuoi roi.Rat cam on bac!
  Chau Vivian

 71. Chao bac a,chau sinh ngay 29-07-1982 vao khoang 6h toi…..xin bac cho biet nam sau (tuc nam 2012) tuoi chau lam an co tot va co gap nhieu may man khong a?
  Nam nay chau den dui qua khong gap may chut nao,ca nam lan dan.Co hoi den rat nhieu lan nhung den phut cuoi deu bi hut mat…
  Cam on bac a

 72. cháu là nam cháu sinh vào tháng hai năm 1986 âm lịch tuổi dần, bạn gái cháu lớn hơn cháu hai tuổi sinh vào tuổi tý 1984. chúng cháu muốn cưới nhau vào năm sau nhưng gia đình cháu phản đối và không hợp tuổi. mong hầy hảy cho cháu biết hai tuổi đó có xung khắc hay không ?
  nếu nhu vẩn muốn cươi thì sau này liệu có vấn đề gì không và nếu cưới thì nên cưới vao năm nào ngày nào cho phù hợp ạ?
  cháu xn cảm ơn!

 73. cho e hoi chong tuoi dinh ty vo tuoi binh thin sang nam co con duoc khong va lam an duoc khong

 74. Thưa Thầy,
  Hai vợ chồng con tuổi Quý Hợi (1983), cưới nhau 19/09 năm Canh Dần. Sinh cháu trai vào 19/06/2011.
  Vợ chồng con ở nhà trọ khu tập thể, nhưng muốn nhan khói cho ấm cúng nhà cửa nên có đặt một ban thờ nhỏ trong phòng. Con không biết chính xác hướng nhưng có thể là nhà con quay ra hướng Tây, còn ban thờ đặt gần cửa ra vào, quay vào trong (tức hướng Đông), và đó cũng là hướng vào nhà vệ sinh (mặc dù không đối diện với cửa phòng nhà VS). Không biết đặt như vậy có kỵ phong thủy không mà gia đình gặp chuyện xui xẻo hoài.
  Xin Thầy chỉ cho cách giải hạn để gia đình được bình an
  Con cám ơn Thầy!
  Thắm

 75. thưa Thày tuổi tân hợi ( nữ) vận hạn năm nay ra sao a

 76. con tuoi suu, cho con biet sang nam 2013 con co lam an tot khong, khong viec co thay doi ve gi khong, tien tai nhu the nao

 77. tôi muốn hỏi điều này:anh chị của tôi sang năm sẽ sinh cháu vào tháng 7,mà năm ngoái anh chị đã sinh một cháu trai.Anh chị tôi thắc mắc là không biết tuổi của 2 anh em có xung hay hợp nhau không?và tuổi của cháu thứ 2 có hợp với bố mẹ không.chị tôi tuổi giáp tý,anh tôi tuổi canh thân.

 78. Chào bác, cho cháu hỏi cháu tuổi Ký tỵ sinh ngày 11/11 dương lịch, giờ dần, từ nay đến hết năm tài vân, công việc ra sao. Cháu xin cảm ơn.

 79. Chào thầy,
  Thầy xem giúp con năm 2012 con có thể kinh doanh được không? Và nếu làm có thể phát triển về sau được không? Con sinh ngày 01/04/1988 sinh giờ Mẹo. Xin thầy xem giúp ạ.

 80. chong chau sinh nam 1982
  chau vo sinh nam 1985
  de con nam thang 4 nam 2012 co hop khong a
  chau xin cam on

 81. toi sinh nam 1987 chong sinh nam 1984 con gai da`u long sinh nam 2007 va dang mang thai du tinh sinh nam 20012 xin hoi vo chong va con cai co hoa hop ko

 82. cháu sinh 11h35′ ngày 02/8/1978, nữ mạng. Kính nhờ bác xem năm 2012 cháu chuyển công việc có được và tốt hơn không ạ? năm 2012 cháu có hạn gì không vào tháng nào ạ? cảm ơn bác nhiều lắm.

 83. các bạn ơi mình sinh ngày âm là 25/3 dương lich.;25/4/1991 k být mình mang mệnh chòm sao gì mà số phận mình không như ý muốn vậy .học hành thì ngắn ngủi.công việc thì k ổn tí nào làm được công việc 1 thời gian lại chuyển cv khác ai giải thích hộ mình với???? mong các bạn cho mình lời giải thích để e yên tâm

 84. Chào bác, kính nhờ bác coi giúp con ngày cưới khi nào thì tốt ạ:
  – Nam: 23/08/1983 (Dương lịch)
  – Nữ: 15/11/1983 (Dương lịch)
  Tụi con coi thầy thì thầy bảo năm 2012 là hung niên, phải qua năm 2013 mới cưới được. Nhưng con đọc sách thì thấy 2013 lại phạm kim lâu và tam tai. Vậy khi nào con cưới được ạ, nhờ bác coi giúp ngày, tháng, năm cưới và cách giải nếu không tốt.
  Xin cám ơn bác rất nhiều

 85. Chao bac ! cahu sinh nam 1985 at su. sang nam 2012 lieu chau co the mua nha de o duoc khong? lieu con the chon vao nam nao tot hon duoc khong thu bac?

 86. bac oi nam nay ca bo me chau deu bi sao thai bach chieu. phai lam gi de giai han ha bac?

 87. Chau sinh nam 1980,gioi tinh nu. Nho bac xem ho nam 2012 Chau Sao gi? Tot hay xau. Co phai giai ko a? Chau cam on Bac.

 88. em xin hoỉ bác Thiện em tuổi Mão chồng em tuổi tỵ vậy chúng em có khắc gì k ? vì chồng em hay đi xa nên chúng em như thế nào anh ấy có lăng nhăng bên ngoài k vậy ? em muốn xem ngaty1 khai trương bán hàng thì ngày nào tốt với em , mong bác chỉ giáo dùm Thanhk bác nhiều

 89. chau sinh 9/6/1987 am lich vao khoang 5h sang, lieu sau nay cong danh,hanh phuc va tuoi tho cu chau se nhu the nao? bac co the chi giup chau duoc khong ah. chau xin cam on.

 90. Cháu sinh năm 1985 Nhờ bác xem cho cháu năm 2012 này là sao gì?. Tốt hay xấu,tốt vào tháng nào và xấu vào tháng nào với ạ. Cháu xin chân thành cám ơn trước.

 91. Bác ơi, cháu sinh năm 1969 tuổi Kỷ Dậu. Năm nay có phải là năm hạn không ạ? Xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác năm mới mạnh khỏe và nhiều may mắn.

 92. Tôi rất thích xem tử vi, tử bình…nhưng không có thời gian để học, hoạc học nhưng chưa đủ trình để hiểu. lấy làm tiếc.
  Thưa Thầy!
  Tôi sinh ngày 15 âm lịch, tháng 6, giờ mão, năm 1975 (Ât Mão). Với những thông số trên, xin hỏi Thầy liệu năm nay đường công danh của tôi có gì thay đổi không; năm nay tôi có mua được nhà không? Rất mong Thầy chỉ giáo. Trân trọng cảm ơn!

 93. cháu là nữ, sinh ngày 27/11/1987 âm: người yêu cháu sinh 14/2/1987 dương lịch. chúng cháu muốn cưới năm nay 2012, thưa bác thì chúng cháu có thể cưới được những ngày náo trong năm ạ? cháu xin cảm ơn!

 94. Chau cung Sao giao Han o tai nha co dc k Chu?

 95. chao bac, toi sinh nam 1969 ung voi sao van hon va nam thien la. vay bac cho toi hoi nam nay co phai nam han cua toi khong. xin cam on

 96. Chào bác, cháu là nữ, năm sinh tuổi ta là Tân Dậu (1982), bạn trai là 1969, vậy tụi cháu có thể nên duyên không? Tình cảm tụi cháu hiện đang gặp trục trặc rất lớn. Chưa gặp nhau đã một thời gian dài. Xin cám ơn bác

 97. Kính chào bác Lê Hoàng Nguyễn, đầu tiên cháu chúc bác năm mới dồn dào sức khỏe, phát tài, sau đó bác vui lòng cho cháu hỏi 1 xíu, cháu là nữ tuổi Kỷ Tỵ(24), bạn trai cháu tuổi Mậu Thìn (25), tụi cháu định năm nay hoặc năm sau sẽ cưới. Vậy năm nào sẽ tốt hơn và ngày nào thì được? Cảm ơn bác rất nhiều.

 98. tôi năm nay 23 tuôi dinh cưới vợ có được không.coi sao thì tốt mà không biết sau nữa.phản hồi giúp em nha!!!!!!!!!

 99. Xin hoi Bao nhieu nam thi co nam nham thin

 100. em sinh nam 1984 la nu nam nay em co han vao nhung thang nao

 101. Chào Bác, cháu là nữ sinh năm 1989, nhưng người sắp cưới cháu thì lại sinh 1986. Đúng thì cháu & anh ấy không hợp tuổi và cả mạng nữa. Không biết liệu chúng cháu lấy nhau về rồi có trục trặc gì về gia đạo không ạ. Xin Bác chỉ giúp cháu! Cảm ơn Bác ạ!

 102. Chào bác, cháu là nữ tuổi bính dần 27t, chồng cháu tuôi nhâm tuất 31t, con gái châu kỷ sửu 4t, chau muon sinh đứa thứ 2 nhưng ko biêt nên sinh tuổi nào cho hợp, di xem thi thầy bảo sinh vào tuổi giáp ngọ. chau sợ tam hợp không biết co sao không

 103. xin hoi thay. nam tuoi mui 34. nam nham thin ma sao con la sao ke do co tot kg thay?

 104. xin cho em hoi nam sinh cua em la 3 /2/1989 duong lich lam on cho em hoi em tuoi thin hay tuoi tỵ co nguoi noi em tuoi nay co nguoi noi em tuoi kia e ko ro ve tuoi minh nua.xin chi giup cho em .e chan thanh cam on

 105. cháu chào bác ạ !
  Bác ơi cho cháu hỏi cúng đầu năm là phải cúng những gì ạ. Cháu là chủ một cty lên cần phải cúng đầu năm ạ. và cháu phải mua những gì ạ.
  Cháu sinh năm 1989.

 106. Cháu tên Ngô Thị Kim Dung sinh năm 1983 năm nay cháu sao mộc đức hạn Ngũ mộ chồng cháu tên Nguyễn Anh Văn sinh năm 1982 sao Thái Bạch hạn Thiên Tinh năm vừa rồi cháu mới sinh em bé trai Tên Nguyễn Gia Bảo đã được 11 tháng. vậy cho cháu hỏi sao hạn 2 vợ chồng cháu tốt hay xấu.năm nay gia đình cháu có tốt không

 107. Gửi bác Thiên Việt
  Tôi năm nay 63 (Tuổi Canh Dần) đã ly hôn vợ được 5 năm vẫn mạnh khỏe mà sao kiếm bạn khó vậy có cách giải hạn nào để sớm có được bạn không ạ?

 108. Cháu chào chú
  Cháu và vợ đều sinh năm 1985 âm lịch, theo cháu biết là sao la hầu và sao kế đô, cháu muốn hỏi chú là năm nay vợ chồng cháu nên tránh làm gì và nên làm gì trong năm à

 109. Chào chú a!
  Chú cho cháu hỏi Vợ chồng cháu năm nay đều thuọc sao Vân Hớn, Chồng cháu 1980 cháu 1984 thì có hạn gi ko ạ
  Chồng cháu muốn mở công ty năm nay và kết hợp với bạn 1982 thì có hợp ko?
  Cháu xin cảm ơn

 110. chào chú!
  chú làm ơn coi dùm cháu nam 2012 tuổi nham tuất mạng nữ (1982)
  có họp không hả chú, cháu sinh vao ngày 09/4n/1982 cảm ơn chú nhiều

 111. cho chau hoi nam nay cháu 37 tuoi tuc la tuoi binh thin, nam nay chau dinh sinh em be tuc nam nham thin co duoc khong a?

 112. chào chú
  chú cho cháu hỏi nam nay con 21t tuổi nhâm thân có nên lấy vợ tuổi nhâm thân không ạ

 113. Con tuổi bính ngọ ( 1966) Năm nay trong đường công danh có gì khó khăn không, xin được giúp đỡ.

 114. con sinh ngay 02/01/1988( am lich) chú có thể xem sơ qua về cuộc đời cua con sau nay không?con cảm on chú.

 115. chu oi! chu cho con hoi chi con sinh ngay 23/5/19869(am lich) luc 13-15h,chu xem ho con xem chi ay co lay chong sinh ngay 13/4/1984(duong lich con khong nho ngay am)duoc khong a?con rat cam on chu a.
  Voi chu xem ho con xem me con tuoi canh ty,bo con tuoi ky hoi co van han gi khong a?

 116. cháu chào bác ạ! cháu là nữa, sinh ngày 21-01-1990 dương lịch, tức 25-12-1989 âm lịch, tuổi Kỷ Tỵ, mạng Mộc. thnags 5 năm nay cháu tốt nghiệp đại học ra trừng đi làm. cháu có xem qua bảng sao hạn của cháu năm nay (2012) là sao La Hầu. Vậy cháu xin bác chỉ cho cháu được rõ là sao nay tốt hay xấu, và năm nay cháu ra trường công việc của cháu sẽ như thế nào ạ?
  Cháu xin chân thnahf cảm ơn bác! mong tin của bác ạ!

 117. BAC CHO CON HOI, CON TUOI KY TY (1989), NG YEU CON 1983 CO HOP TUOI VA LAY NHAU DC KO A?

 118. anh oi cho em hoi .em la nam tuoi binh than nam nay 57tuoi,qua tet em luon gap xui xeo ,tieu nhan am hai .lam mat uy tin cua em.em rat met moi trong cong viec.roi me em moi vua mat vao ngay 2/3/2012 vay em co nghe nguoi ta noi.neu me mat trong nam tam tai cua minh thi minh bot van xui .phai ko anh.em cho cau tra loi cua anh.em cam on anh nhieu.

 119. Chào thầy
  Tôi sinh ngày 15/2/1964( duong lịch) tuổi thìn, chồng tôi sinh ngày 5/10/1956 (dương lịch) tuổi thân, con trai sinh ngày 13/10/2000 ( dương lịch) tuổi thìn. Nhờ thầy chỉ bảo cách cúng cụ thể giải hạn tam tai: về đồ cúng, bài khấn, cách thức cúng thế nào để giải hạn được tốt ạ.
  Nhờ thầy chỉ giúp sớm vì bây giờ gia đình hay gặp ốm đau, gặp nhiều chuyện rắc rối buồn bực, lo nghĩ mệt mỏi lắm ạ.
  Xin cám ơn thầy nhiều.

 120. Tuoi nu at suu mo cua hang vao 22/1 nam nay co hop ko ah?

 121. chào thầy!
  cháu sinh ngày 21/10/1984 (âm lịch ) chồng cháu sinh ngày 29/01/1981(âm lịch). cháu dự định sinh em bé vào tháng 8,hoặc 9/2012(âm lịch ) liệu có tốt không ạ ?
  nhờ thầy chỉ giúp cho cháu với a, cháu cảm ơn thày nhiều

 122. Chào thấy ah!
  cháu sinh ngày 19/10/1985 AL, chồng sinh ngày 20/10/1983 Al, chúng cháu cưới ngày 8/5/2011 AL, hồi đó là đằng nhà chồng cháu đi xem ngày, hôm nay cháu xem thì thấy ngày đó có nhiều sao ko tốt và lại là ngày hắc đạo. Bác xem lại giúp cháu với ah, có cách nào hóa giải ko hả bác.
  cháu cả ơn bác nhiều ah!

 123. chào thầy!
  thầy cho con hỏi, con sinh năm 1984 chồng con sinh năm 1980, tụi con cưới năm 2010 thì sinh con vao năm nào trong hai năm 2012, 2013 thì tốt ạ
  con xin cảm ơn thầy!

 124. con xin chao chao bac. con xin hoi bac la: con sinh 27/4/1992 va hien gio con dang quen ban trai con sinh 15/11/1988 nhu vay la co hop nhau k ak? hien tai nam nay la nam TAM TAI thu 3 cua a. ca trong cong viec, gia dinh va ca tinh cam voi nguoi yeu cu cug deu gap truc trac. hien tai a chua co cviec on dinh j ca. vay con xin hoi bac la khi nao a se gap may man trong cviec nhung thang nao a nen tranh ? con xin cam on bac nhieu . chuc bac suc khoe.

 125. cháu sinh ngày 14/7/1987 AL và bạn gái cháu SN 9/9/1987 DL,chúng cháu có ý định sang năm tổ chức đám cưới.Mơi đây cháu nghe người quen nói tụi cháu sang năm 2013-2014 và 2015 là gặp tam tai không cưới được mà phải cưới năm nay.Cháu nhờ Bác coi dùm tụi cháu sang năm có cưới được k?hay năm nay phải cưới?Cháu rất mong bác cho cháu biết sớm.Cháu cảm ơn Bác nhiều

 126. Lục thập hoa giáp là gì, nghiên cứu trang nào, cách tính ra sao, vui lòng chi giúp, Xin chân thành cảm ơn !

 127. Kính gửi bác!
  bác giúp cháu xem tuổi cháu
  cháu sinh ngày 03/12/1983 vào lúc tầm hơn 4 h gần 5 h sáng
  cháu thấy mọi đường công danh, tình duyên cháu lân đận quá, 30 tuổi mà chưa ổn định gia đình
  cháu cảm ơn bác

 128. chau chao bac
  chau xin hoi bac la: nguoi yeu chau sinh nam 6/3/1987 chau sinh 10/09/1989 tu khi chung chau yeu nhau toi nay nguoi yeu chau lam an thua lo rat nhieu tien lam an den dui lam gi cung gap den. cho chau hoi la co phai bon chau ko hop nhau ma anh y bi nhu vay ko?va bac chi cho chau cach giai han cho nguoi yeu chau voi

 129. E tuổi tý mà giáp tý 29t thế có phải tam tai cuối ko hay năm giữa chú có có thể coi giúp cháu ko ạ. sinh ngày 6/5/1984 cảm ơn chú.nếu tam tai phải cúng làm sao chú ạ

 130. con cúng ở sân nhà rùi mang tóc, quần áo..đi bỏ ở ngã tư đường được không,chứ cúng ở ngả tư thấy kỳ quá

  • chau sinh nam 1984 nam nay han luc duc trong gia dinh, chau muon lam le giai han nhung co phai chon ngay khong a!
   chau xin cam on!

 131. ăm nay mình 21 tuổi,em sinh năm 1992,người yêu mình sinh năm 88.cả 2 chúng mình đều gặp tam tai,năm nay mình muốn cưới nhưng lại sợ tam tai,nhưng sang năm anh 26 tuổi không được lấy vợ,mình cũng không muốn lấy chồng sớm,nhưng tất cả là số phận,vì mình mệnh kim,còn anh mệnh mộc,năm nay và sang năm là mệnh thủy,mình muốn có con đàu lòng vào năm thủy,chán thiệt,có ai cung hòa canh nhu minh k

 132. Em sinh 10 tháng 5 1988 ban trai em thua e 1 tuoi 23 thang 10 nam 1989 vay nam nao cuoi moi duoc vay? 2 tuoi nay cuoi ve co hop ko, di xem boi thi lai noi ko hop ky nhau lam

 133. con sinh vào 23/08/1992 ngày này là ngày hạn của con không được phép ra ngoài và không được làm mọi việc thầy có thể cho con biết lí do được không ạ? thầy có thể cho con biết vì sao 3 tháng nay con không làm ăn được cũng như nơi ở là sao ? mong thầy chỉ cách giải hạn cho con duocdj không ạ

 134. Chao Thay. Con nam nay 48 tuoi (At Ty ) con nho Thay xem dum con tu nay den cuoi nam 2012 nay con con bi XUI khong, trong thang 9 (am lich ) con co thanh cong trong cong viec khong ? Mong thay huong dan va xem dum con, Cam On Thay

 135. Con chào chú
  Năm nay con là năm cuối tam tai, hai năm trước con có cúng nên khá suông sẻ, năm nay do chủ quan nên con không cúng tam tai, nên cuối năm gặp bao nhiêu tai ương, con muốn hỏi là bây giờ phải làm sao, cúng còn kịp không hay là phải di chùa, ăn chay niệm phật.

 136. em sinh ngay 3/41993 am lịch ai cho em biet tuoi han cua e dc ko

 137. chao Thay
  Con sinh 26/1/82(dl) chong con 30/7/79(dL) chung con muon sinh em be vao 2014 .con muon hoi co duoc khong ah.neu gap han co giai han duoc k va lam nhu the nao,
  Cao on Thay

 138. chao thay!
  con sinh nam 1985, chong con 1980, chung con moi cuoi nhau ma cu cai nhau suot, khong biet pha chung con khong, con du dinh nam 2013 con con de giam bot su cai va trong nha co duoc khong thay, mong thay cho con loi khuyen.

 139. thưa thầy, con năm nay 21 tuổi ,sinh năm nhâm thân, năm nay con lỡ đứng ra làm lễ động thổ và được biết đã phạm tam tai. mong thầy cho con cách để hóa giải đại nạn này.

 140. Chao bac thien viet:
  Chau sinh nam 1984 nghe noi nam nay tam tai cuoi,ma k biet cung nhu the nao nho bac chi dum .chau cam on

 141. Dạ thưa thầy cho con hỏi:
  Con tuổi Đinh Mão. Sang năm 2013, 2014, 2015 là con Tam Tai. Xin cho con hỏi trong 3 năm đó con có thể kết hôn được không ạ ! Bạn gái con sinh 1988.
  Dạ thưa thầy vì lí do con đi dạy học cả ngày nên cho con mạn phép xin thầy nếu có thể thầy giúp con trả lời qua Mail : diepmusic87@gmail.com hoac số dien thoại của con là : 0906 529 162 duoc không thầy. Con xin cảm ơn thầy và kính mong thầy có dồi dào sức khỏe

  • Chào Thầy,
   Con và bạn trai đều sinh năm 1987. Tính cưới vào tháng 10/2015.
   Thầy xem dùm con, cưới vào năm nay có kiêng tam tai ko? và tháng 10 có tốt không ạ? Ngày 24/10 âm lịch tổ chức cưới có được ko thầy?
   Thầy có thể tư vấn giúp con và gởi vào email này được ko ạ? thuythkieu@gmail.com
   Con cảm ơn thầy.

 142. Chú ơi giúp cháu với, chám sih năm 85, ban gái cháy sinh năm 91. Chúc cháu có hợp tuổi không ạ

 143. Ai giải thích dùm lý do tại sao năm nay (quý tỵ 2013) thì tuổi Hợi, mão ,mùi, bị tam tai nhưng nhũng tuổi khác thì không bị. Dùng biện chứng logic gì để giải thích cho có sức thuyết phục chứ bảo cúng vái sao tôi thấy có vẽ mơ hồ và mê tín quá cá bạn aj. Rất mong có sự giải thích thật tâm phục khẩu phục. Hiện nay tôi vào các chùa và những Ông thầy trong chùa không có ông nào giải thích nghe có khoa học và giải thích rất lúng túng nhưng thiên hạ cứ góp tiền cúng lạy sì xụp.

 144. Thua thay, vo chong con tuoi At Mao 1975, nam nay hai vo chong con muon mo tiem moi co duoc khong thay?. Con xin cam on thay. Neu hai con tu My ve, muon gap thay chi dan , thi lam sao.

 145. Chao anh thien Viet anh Cho em hoi chut nhe em Nam nay Sao La Hau Thi cung giai Han vao ngay nao ? Cung ve huong nao ?le gom nhung thu gi? Xin cho em biet em cam on nhieu dau xuan Nam moi em chuc Dai gia dinh anh an khang Thinh Vuong van Su nhu y suc khoe vo bien

 146. Anh oi em sinh ngay 10/10/1969 vo sinh 10/06/1972 truoc day em la. An cung duoc nhung 5 Nam tro lai day em lam an ngay cang thua lo ko duoc thay xem giup em xem no co van Han gi ko vay em cin Chan thanh cam on

 147. […] B- Sao hạn & Tam tai năm GIÁP NGỌ […]

 148. […] dưới H1, muốn phóng lớn bấm vào hình, hoặc bấm vào đường dẫn sau đây : B- Sao hạn & Tam tai năm GIÁP NGỌ) mà gặp sao hạn sẽ không may, cần giải hạn. Do đó dân gian thường làm lễ […]

 149. Sao ko noi them nua ,nam nay min xui

 150. cháu tuổi bính thìn `1976 đinh năm nay 2014 mua xe ôtô cháu xin hỏi cóa mua được không? và mua vào tháng nào?hả bác giúp cháu với?

 151. nếu cháu muốn được gặp bác Thiên Việt để nhờ bác luận giải tử vi thì liên hệ như thế nào ạ? bác có thể cho cháu xin số điện thoại không?

 152. Cung chua chac nhu vay , boi vi nha minh cay kim tien van ra hoa ma co phat tai dau ?

 153. Cho em hỏi là em sinh vào ngày 11 tháng 10 năm 1994 dương lịch . Ai cũng nói năm hên của em . Mà sao từ đầu năm đến nay em bệnh tật triền miên , mất tiền mất của , cảm giác có người theo sau . Nhà em không đi chùa không cúng sao, mỗi sáng thắp nhang và tết cúng kiến như mọi người thôi. Có người bảo đi chùa thắp hương để xả xui , có người thì nói ăn hột vịt lộn .vậy em phải làm sao ạ ?

 154. Xin chỉ cách cúng và nuyện cúng giải hạn tam tai cho Tuổi Tân Dậu. Cám ơn!!

 155. Bac cho chau hoi ve tu vi cua chau voi.chau la nam sinh 21h ngay 09/11/1990

 156. Chào Bác, cháu có thắc mắc, cứ 12 năm sẽ gặp tam tai 3 năm liên tiếp, tương đương đã 15 tuổi, 12 năm sau là 27 tuổi sẽ gặp tam tai lần nữa, cháu sinh năm 1986, nếu tính theo như thế thì cháu bị tam tai năm tỵ ngọ mùi đúng không ạ, vì năm nay cháu gặp rất nhiều ưu phiền, công việc thất bại, thất thoát tiền bạc, tình cảm trục trặc, mọi thứ đều không thuận lợi. Cháu cảm ơn!

  • sinh 1986 thuộc tuổi Dần gặp Tam Tai vào 3 năm Thân Dậu Tuất – Năm Giáp Ngọ là 29 tuổi âm lịch

 157. Chào anh. em la nũ sinh 1966 năm 2015 em thế nào? sao 2 năm 2013-2014 em gập toàn chuyện buồn. tình cảm củng như tiền.Anh xem em năm nay có đở hơn không? Nợ nần có trả hết không? Cảm ơn anh.

 158. Cho em hỏi. Em sinh vào lúc 5h sáng ngày 01 tháng 12 năm 1983 nhằm vào ngày 27 tháng 10 năm quý hợi. Năm 2015 em làm ăn, gia đạo có những sự cố nào cần chú ý không? Xin cảm ơn!

 159. Cho em hỏi sinh năm Ất Sửu năm nay phạm Thái Tuế, có cách nào giảm trừ hoạ xui ko ah? Xin cảm ơn

 160. Chao chu: chau sinh ngay 4 thang 3 nam 1987 gio suu. Chu xem cho chau may nam nay chau lam an du toan thay kho sao vay chu. Chau may ngay nay chau toan gap chuyen kho truoc mat nay chau co qua khoi ko. Chu mong rang chu se giup chau truoc nay co chuyen ji xay ra nua ko? Chau chan thanh cam on chu

 161. […] B- Sao hạn & Tam tai năm ẤT MÙI | Thế giới Tâm linh – GIEO QUẺ THÁNG 2/2015 CỦA BẠN Tháng 2 cũng là đầu năm âm lịch là thời điểm tốt để các cung Hoàng đạo điều chỉnh chế độ làm …… […]

 162. chào chú lê hoàng năm na cho cháu hỏi năm nay cháu 36 tuổi (sinh năng 1979, ngày 26/4 âm lịch lúc 12gio 1phut buổi trưa) tháng 2 năm nay công danh cháu thế nào ạ. cảm on chu, mong chú giúp đỡ sớm hồi âm

 163. chu oi nguoi sinh ngay 26|12|2004LA TUOI GI?

 164. Chào bác.bác cho cháu hỏi cháu vừa mới sinh bé trai vào lúc 3h20 ngày 20/5/2015 tức 03/4 âm lịch đó là ngày và giờ rất xấu phải không ah.vậy cháu phải làm gì để không ảnh hưởng đến tương lai cháu sau này anh

  • chau sanh ngay 26.2.1960.hien nay chau dang lam nghe nail.chau dang lam chung voi tuoi quy meo va tuoi thin. va hien tai chau rat cang thang trong cong viec.chu coi dum .tuoi chau co lam viec lau dai voi tuoi quy meo va voi tuoi thin.chu coi dum chau.chau cam on chu rat nhieuľ

 165. Chao chu! Chu cho con hoi la chong con 1983, con 1987 sinh con trai dau long 2015 co tot khong a? Va cho con hoi them la chong con duoc mot nguoi ban gioi thieu 1 cong viec moi, va can phai ton chi phi dau vao cung kha nhieu. Chong con co nen lam khong a?

 166. Chào bác! Cho cháu hỏi cháu sinh ngày 1/9/1991 bố cháu 1963 lấy tuổi ai làm nhà hợp hơn ạ! Và nếu làm nên làm vào tháng nào, ngày nào cuối năm nay ạ? Âm lịch

 167. cháu chào chú lê hoàng nguyển cho chau hỏi cháu tuổi giáp tý sinh vào tháng 1 âm lịch và chồng cháu sinh năm ất mão sinh vào tháng 4 âm lịch vợ chồng cháu luôn khắc khẩu mà cháu thấy đọc về hai tuổi này kết hôn sẽ có hai hoặc ba đời chồng , đời vợ có phải không ạ cháu rất lo lắng cháu thật sự không muốn gia đình ly tán khổ con cái có cách nào hóa giải được không ạ cháu nhờ chú giúp cháu bày cách giú cháu với ạ gia đình cháu đã có 2 con sinh năm 2007 và 2008 các con cháu sinh những năm đó thì có giúp hóa giải được gì về tuổi kỵ của bố mẹ không cháu rất mong chờ sự giúp đỡ của chú cháu nhờ chú gửi về email thuylong8475@gmail.com , cháu cảm ơn chú rất nhiều cháu mong rằng sẽ nhạn được thư của chú

 168. Mong chú có nhiều bài viết mới , chất lượng như bài này chúng cháu học hỏi và cám ơn chú nhiều lắm ạ

 169. Xin hỏi, xem trên bảng tính sao tuổi Đinh tỵ 1977 là sao Thái Dương mà sao phiên giải lại ghi là Thái Bạch

 170. Em tuổi quý hợi năm 2016 làm ăn thế nào có nên vay mượn để mua mảnh đất nhỏ nhỏ không?và em nghe họ nói là chiều 30 tết phải cúng và đốt tóc rối của mình có phải không ah?

 171. Za chao bac a!! Bac cho chau hoi.. Chau sinh ngay 15/5/1990 nam nay la han cua chau phai khong a..! Bac xem giup chau han nang hay sao a! Chau gap nhiu chuyen xui lam..

 172. Cháu xin chào chú cháu muốn mua xe tháng 10 âm lịch ma cháu năm nay vướng vào tam tai không biết mua xe có được không muốn mua mua ngày nào cho tốt cháu năm nay 39tuổi mau ngo xin cháu ý kiến

 173. Kind goi thay, chau tuoi than va chau co 3 nua con, trai lon tuoi mui, trai ke tuoi hoi con gai ut tuoi mao. Con khong biet day la tot hay sau, gi tam tai thi ca 4 me con dieu kho, thay giay dap gium con. Cam on

 174. Kind goi thay, chau tuoi than va chau co 3 nua con, trai lon tuoi mui, trai ke tuoi hoi con gai ut tuoi mao. Con khong biet day la tot hay sau, gi tam tai thi ca 4 me con dieu kho, thay giay dap gium con. Cam on

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: